Stručno usavršavanje odgajatelja na temu "Partnerstvo roditelja i odgajatelja"

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje dana 29. listopada 2019. godine, u zgradi Vlade ŽZH s početkom u 10.00 sati i 4. studenog 2019. godine u Srednjoj ekonomskoj školi Livno s početkom u 11.00 sati, uspješno su održane stručne edukacije odgajatelja iz predškolskih ustanova Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije. Edukacije na temu "Partnerstvo roditelja i odgajatelja" je vodila dr. sc. Marina Zeleničić, prof. predškolskog odgoja, stručna savjetnica za predškolski odgoj Zavoda za školstvo. Stručne edukacije su organizirane s ciljem razvoja modaliteta i različitih strategija za razvijanje partnerstva između roditelja i odgajatelja. Sudionici edukacija izrazili su potrebu organiziranja stručnih edukacija za odgajatelje i suradnjom sa Zavodom za odgoj i obrazovanje. 

Savjetnici dr. sc. Marini Zeleničić se ovim putem srdačno zahvaljujemo na susretljivosti i suradnji! 

1small

 

2small

Ravnateljica Zavoda sudjelovala na Stručnom skupu Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja

Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja organizirala je stručni skup s temom "Upravljanje promjenama u srednjoškolskoj ustanovi" koji se održao od 21. do 23. listopada 2019. godine u Hotelu Alga u Tučepima. Na stručnom skupu analizirao se položaj učitelja i ravnatelja, kao i načine kako ih mogu unaprijediti. Utvrđeno je da položaj učitelja, odnosno njihova statusa u društvu ovisi o četiri komponente, jedna od njih su plaće, potom prepoznavanje i nagrađivanje najboljih, kompetencije, te okruženje u kojem se nastava provodi i sigurnost u školama.

Nakon pozdravnih riječi predsjednice Udruge Suzane Hitrec, ministrica Blaženka Divjak održala je predavanje na temu “ Izazovi srednjoškolskog obrazovanja u RH ili kako prihvatiti promjene”.

Ministrica Divjak rekla je da je u reformske procese, točnije u provedbu kurikularne reforme uloženo dvije milijarde kuna od čega je 80 posto novaca iz europskih fondova zahvaljujući kojem su imali priliku platiti edukaciju nastavnika, opremanje škola i materijala koji su im za to bili potrebni.

Na skupu se govorilo o ulozi komunikacije i odnosa s javnošću u upravljanju promjenama, o tome što školske sustave čini učinkovitima, o aktualnostima iz Agencije za mobilnost i programe EU, Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje i mnogim drugim zanimljivim temama.

Posebna gošća Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja bila je ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje Jadranka Bošnjak. U svom obraćanju ravnateljica Zavoda pohvalila je dobru organiziranost Udruge koja je na ovom susretu okupila preko 300 sudionika te je istakla važnost povezivanja ravnatelja iz Hrvatske sa ravnateljima u BiH, kako bi mogli zajednički sudjelovati u projektima i organizirati zajedničke edukacije na kojima će uz stručno usavršavanje razmjenjivati iskustva u radu.

ssss3ss2

Suradnja Odjela za prosvjetu, kulturu, šport, informiranje, tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije i Zavoda za odgoj i obrazovanje

U sklopu projekta „Dani baštine i turizma za mlade“, od 18. do 20. listopada 2019. godine na otoku Hvaru u Republici Hrvatskoj održana je 12. Nacionalna smotra turističke kulture. Smotra pod nazivom „Kako su liječili naši stari“ uspješno je organizirana pod visokim pokroviteljstvom Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora. 

Nakon prethodno dogovorene suradnje između organizacijskog odbora smotre i Zavoda za odgoj i obrazovanje, vanjska suradnica Zavoda / savjetnica za biologiju i kemiju, doc. dr. sc. Olgica Marušić, odabrala je nekoliko učenica iz Prve osnovne škole Široki Brijeg koje su pripremile projekt na zadanu temu i uspješno ga prezentirale. 

Smotri su nazočile ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Dubravka Brezak Stamać i ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje Jadranka Bošnjak.

Ideja projekta je poticanje učenika na istraživanje kulturne i prirodne baštine kao važnog preduvjeta izgradnje svijesti o vlastitom, lokalnom i nacionalnom identitetu, ali i poštovanja identiteta drugoga. Cilj projekta je sustavno uvođenje znanja o kulturi, turizmu i poduzetništvu u programe odgoja i obrazovanja.

S ciljem provođenja ideje projekta i što kvalitetnije daljnje suradnje, tijekom školske 2019./2020. godine, Zavod za odgoj i obrazovanje raspisat će natječaj na koji će se moći prijaviti učenici iz svih škola Županije Zapadnohercegovačke.

20191019 142958

20191019 105740

20191019 105812

20191019 110732

20191019 105725

Izvješće sa sjednice aktiva glazbene umjetnosti

Dana 5. 9. 2019. godine u Gimnaziji fra Grge Martića u Posušju, održan je  sastanak županijskog aktiva glazbene umjetnosti. 
Dnevni red:
1. Analiza NPP-a i planiranje nastavnih sadržaja za 2019. /2020. školsku godinu
2. Usklađivanje elemenata ocjenjivanja, načina i postupaka u vrednovanju znanja učenika
PLAN RADA: Usporediti godišnje planove rada i dogovoriti načine rada, elemente te načine i kriterije ocjenjivanja.
 
Ad. 1.
Nakon uspoređivanja planiranih sadržaja, evidentirano je da su godišnji planovi slični, da su važni sadržaji prisutni u svim planovima. Primjedba je na preopširnost sadržaja 3. razreda i nemogućnost realiziranja posljednje oblasti iz NPP-a (Impresionizam – Debussy ). Dogovoreno je da se cjelina obradi skraćeno i informativno, a da se kroz ponavljanje na prvim satima 4. razreda ti sadržaji prodube.
 
Ad. 2 .
Stručni aktiv je dogovorio sljedeće ELEMENTE OCJENJIVANJA:
 
OBAVEZNI:
TEORIJSKA ZNANJA
SLUŠANJE GLAZBE
 
NEOBAVEZNI:
ODNOS PREMA RADU 
Element Odnos prema radu ocjenjujemo u pravilu poticajno, ne represivno.
Zbor i Instrumentalni sastav za one učenike koji su uključeni u neki od navedenih ansambala upisuju se u bilješke.
Osim elemenata, dogovoreni su i kriteriji ocjenjivanja učenika.
 
Ocjene su poticajne i potrebno je izbjegavati negativno ocjenjivanje. Ukoliko učenik odbija odgovarati, neprimjereno se ponaša i slično, iznimno se daje negativna ocjena, s mogućnošću ispravke na prvom sljedećem satu. 
 
OBLICI PROVJERAVANJA I OCJENJIVANJA UČENIKA PO ELEMENTIMA I NJIHOV VREMENSKI RASPORED TIJEKOM NASTAVNE GODINE:
 
 

 

OBLIK PROVJERAVANJA

 

 KOLIKO ČESTO I KADA SE PRIMJENJUJE   KOJI ELEMENTI SE PROVJERAVAJU
 1.

 

 Usmeno

 

 Jedan ili dva puta u svakom obrazovnom razdoblju  Teorijska znanja (po potrebi i slušanje glazbe)
 2.

 

SLUŠNI TEST (poznavanje glazbene literature)

 

 

Jedan do dva puta u svakom obrazovnom razdoblju

 

 

Slušanje glazbe (po potrebi i teorijska znanja)

 

 3.

 

 Esej/plakat/prezentacija

 

 

Jedan do dva puta u svakom obrazovnom razdoblju

 

 

Teorijska znanja

 

 
Kratke pisane provjere znanja (do 15 minuta) obuhvaćaju manju količinu gradiva (3-5 nastavnih jedinica) a rezultati se upisuju u bilješke o praćenju. Na kraju svakog obrazovnog razdoblja izvodi se prosječna ocjena i upisuje u rubriku ocjena.
Pismene provjere znanja (SLUŠNI TEST, poznavanje glazbene literature) se ranije najavljuju i upisuju u vremenik pisanih provjera. Bodovna skala: 40(42)-55(57)% za pozitivnu ocjenu, 56(58) - 69% za dobar, 70 - 84% za vrlo dobar i 85% i više za odličan. Postotci u zagradama su navedeni kao korektivi primjenjivi na lakše zadatke te se prepušta svakom nastavniku da odredi postotke u okvirima dogovorenih.
Na sastanku se najviše raspravljalo o načinu ocjenjivanja elementa SLUŠANJE GLAZBE. Pošto svaki element ocjenjivanja proizlazi prvenstveno iz načina rada nastavnika, postavilo se pitanje treba li uz prepoznavanje konkretnog glazbenog djela i njegovog skladatelja provjeravati i  znanje o sastavnicama istog. Ukoliko sastavnice glazbenog djela nisu analizirane i pojašnjene kroz nastavne sate, nastavnik će kroz SLUŠNI TEST vrednovati samo osnovno: skladbu i skladatelja.  
 
Usmene provjere znanja se, u pravilu, provode svaki sat bez najave. Zbog općenito opširnog gimnazijskog programa, može se i najaviti usmeno ispitivanje. Načine određuje nastavnik u dogovoru s učenicima i ovisno o načinima rada.
Ocjena se zaključuje na zadnjem nastavnom satu. Zasebno se promatra svaki element ocjenjivanja. Kod svake ocjene uzima se u obzir koliki je opseg gradiva iz kojeg je provjeravano znanje. Zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina. Uzimaju se u obzir bilješke proistekle iz formativnog praćenja učenika. Sve ocjene moraju biti u skladu s pravilnikom o ocjenjivanju učenika. Pisani uradci se čuvaju do kraja školske godine i mogu se dati na uvid roditeljima.
 

Zaključci sastanaka aktiva učitelja hrvatskog jezika osnovnih škola Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije

Početkom rujna 2019. godine mr. sc. Ivana Banožić Skoko, savjetnica za hrvatski jezik – vanjski suradnik Zavoda za odgoj i obrazovanje, održala je u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj županiji sastanke stručnih aktiva za sve učitelje hrvatskog jezika iz osnovnih škola.

Dnevni red sastanaka stručnih aktiva je obuhvaćao sljedeće:

  1. Uočene nepravilnosti tijekom stručnih nadzora
  2. Rezultati ankete o čitanosti lektire među učenicima osnovnih škola ŽZH
  3. Mogućnosti motivacije u nastavi lektire
  4. Pitanja i prijedlozi

Pod prvom točkom razgovaralo se o najčešćim nepravilnostima u vođenju pedagoške dokumentacije, praćenju i ocjenjivanju s posebnim osvrtom na način određivanja elemenata ocjenjivanja.

Neki od mogućih elemenata ocjenjivanja u nastavi hrvatskog jezika su:

  • književnost,
  • jezik,
  • lektira,
  • medijska kultura,
  • jezično izražavanje,
  • odnos prema radu ili kultura rada.

Aktivi u školama odabiru elemente pazeći da oni pokrivaju sva područja nastave hrvatskog jezika. Istaknuto je kako prilikom definiranja elemenata ocjenjivanja na razini škola treba paziti da se ne izjednačavaju elementi ocjenjivanja s načinima provjeravanja (usmeno ispitivanje, pismeno ispitivanje, kontrolni rad, vježba, ispit znanja, domaća zadaća i sl.). Na aktivima učitelji trebaju donijeti kriterije ocjenjivanja, prag prolaznosti te analizirati rezultate učenika na kraju obrazovnih razdoblja. Sastavnice koje će učitelj koristiti, način praćenja i način izvođenja pojedinih ocjena te izvođenje zaključne ocjene, moraju biti jasni te učenicima objašnjeni na početku nastavne godine. 

Pod drugom točkom analizirani su rezultati ankete o čitanosti lektire među učenicima osnovnih škola ŽZH. Uočeno je kako čitanost opada što su učenici stariji. Posebno se velik pad uočava na prijelazu iz sedmog u osmi razred. Rezultati ankete su nametnuli nekoliko pitanja: Kako učenici mogu zavoljeti knjige, čitanje i lektiru? Kolika je u tome uloga učitelja? Što treba mijenjati?

Pod trećom točkom dnevnog reda sudionicima je kroz PowerPoint prezentaciju predstavljeno desetak mogućnosti motivacije i obrade lektire. Anketa je pokazala kako je čitanje učenicima često napor što znači da će i razumijevanje pročitanoga biti vrlo površno, stoga učenicima treba omogućiti neposredan rad na književnom djelu i istraživanje djela. Kroz primjere obrade lektire cilj je motivirati djecu na čitanje, pokazati im kako pristupiti djelu, razmišljati o djelu i potaknuti ih da se u životu vraćaju knjizi. Naravno, učitelj ne može pridobiti svakog učenika za čitanje, ali kreativnijim pristupom u nastavi lektire sigurno će dobiti nove čitatelje.

Pod četvrtom točkom Prijedlozi i pitanja, razgovaralo se o pojedinim člancima iz Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja, školskim zadaćama i nastavnim planovima i programima.

Na kraju sastanka savjetnica se zahvalila sudionicima na velikom odazivu te ih je pozvala na kontinuiranu edukaciju, samoedukaciju i međusobnu suradnju na aktivima u svojim školama.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com