Dodjela certifikata mentorima praktične nastave u ŽZH

U četvrtak, 10. prosinca 2020. godine održana je svečanost dodjele certifikata polaznicima pilot-obuke mentora praktične nastave u tvrtkama u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Program obuke prati Vodič za obuku mentora praktične nastave dopunjen vježbama koje su proizašle kao potreba nakon DACUM radionice za mentore praktične nastave održane 5. studenoga 2020. godine. Ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje Jadranka Bošnjak, zahvalila je svim sudionicima obuke kao i vlasnicima tvrtki koji su prepoznali važnost obuke mentora.

Ravnateljica je naglasila da je neophodno snažnije uključivanje privrednika u sustav strukovnog obrazovanja, kao i dodatna stručna usavršavanja mentora jer je učenicima za stjecanje svih potrebnih kompetencija potrebnih za rad u struci neophodna kvalitetna praktična nastava. Provođenje praktične nastave treba povjeriti obrazovanim i osposobljenim mentorima, a ova obuka jedan je od koraka ka postizanju tog cilja.

Predsjednik Vlade Zdenko Ćosić, u svom obraćanju je istaknuo da međusobna povezanost sustava obrazovanja i gospodarstva niti u jednom području nije tako vidljiva kao u području strukovnog obrazovanja te da trebamo razvijati strukovno obrazovanje i osposobljavanje koje će biti usmjereno na kvalitetu i učinkovitost. Učenje temeljeno na radu omogućava lakše usvajanje znanja i vještina u strukovnom obrazovanju i rezultira usklađenošću s potrebama tržišta rada i boljom zapošljivošću mladih.

Ispred Helvetasa, prisutnima se obratio projektni menadžer Sven Dominković i zahvalio svim sudionicima obuke. Istaknuo je da treba aktivno raditi na unaprjeđenju komunikacije između javnog i privatnog sektora i omogućiti uvođenje efikasnije praktične nastave kao neizbježnog elementa tijekom srednjeg stručnog obrazovanja.

Voditelji obuke prezentirali su provedeni program obuke, nakon čega je uslijedila dodjela certifikata i prigodni domjenak.

Dodjela 1Dodjela 2Dodjela 3Dodjela 4Dodjela 5Dodjela 6dodjela 7dodjela 8

 

 

Održana pilot-obuka mentora praktične nastave u tvrtkama u ŽZH

Pilot-obuka mentora praktične nastave u tvrtkama u Županiji Zapadnohercegovačkoj u organizaciji Fondacije Helvetas Moja Budućnost i Zavoda za odgoj i obrazovanje, održana je od 30. studenoga do 2. prosinca 2020. godine u Hotelu Park u Širokom Brijegu te 3. i 4. prosinca 2020. godine online putem, kada je obuka završena. 

Tijekom pilot-obuke mentora praktične nastave učenika strukovnih škola u poslovnim subjektima u Županiji Zapadnohercegovačkoj, fokus je na interaktivnom radu i vježbama kroz koje sudionici dolaze do odgovora na pitanja kao što su vještine za postizanje uspjeha na radnom mjestu, kritičkog mišljenja i kako učenici net generacija stječu znanja. Na radionicama su obrađena moguća rješenja problema u radu sa adolescentima te neophodnost mentorske podrške razvoju motivacije i timskom radu.

Također, sudionici su imali prigodu pobliže se upoznati s planiranjem praktične nastave, organiziranjem i realizacijom rada u poduzeću te praćenjem postignuća učenika. Kroz brojne vježbe sudionici će moći planirati rad s učenicina na dnevnoj i mjesečnoj razini, primjenjivati različite metode i oblike rada u praktičnoj nastavi, pratiti rad i postignuća učenika te predložiti ocjenu.

Obuku su održali treneri: Enisa Gološ, Amela Medar, Gracijela Marijanović i Boris Krešić.

Održana radionica za učitelje njemačkog jezika

Radionica namijenjena učiteljima njemačkog jezika u osnovnim školama održana je 19. studenoga 2020. godine u Širokom Brijegu. Voditeljica radionice, prof. Angela Bernadić, vanjska suradnica/savjetnica Zavoda, kroz radionicu je obradila osnovnu problematiku praćenja, vrjednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika tijekom nastave. Evaluaciju, učitelji i učiteljice većinom sprovode individualno osmišljenim provjerama znanja, kojim se dijagnosticira postignuto znanje kod učenika i te spoznaje o usvojenim vještinama i sposobnostima učenika koriste se za daljnje djelovanje učitelja i učiteljica u nastavi. Sudionici radionice bavili su se pitanjima ocjenjivanja na temelju primjera iz stvarne nastave. Naglašeno je i da je kreiranje testova zahtjevan i težak posao koji iziskuje objektivnost prije svega, a potom i sljedeće metrijske karakteristike: valjanost, pouzdanost, osjetljivost, transparentnost, praktičnost, autentičnost, kao i utjecaj na nastavu. Teme radionice su bile i opisno i brojčano ocjenjivanje učenika u osnovnoj školi, utvrđivanje elemenata ocjenjivanja, analiza Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika, kompatibilnost postavljenih zadataka i gradiva obrađenog tijekom nastave.

 
 
Komentar
Podijeli
 
 

Održana stručna edukacija iz povijesti

Dana 16. studenoga 2020. godine u zgradi Vlade ŽZH (Skupštinska dvorana) održana je stručna edukacija za učitelje i nastavnike povijesti, pod vodstvom dr. sc. Marije Naletilić, šefice sektora za ZJNPP-a u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Tema edukacije je bila "Organiziranje nastave povijesti utemeljene na ishodima učenja na primjeru lokalne povijesti; Tvrđave nekada i danas u Hercegovini" i pokušalo se odgovoriti na nekoliko važnih pitanja:

Što su ishodi učenja? – struktura i način definiranja

Koje su karakteristike ishoda učenja za nastavni predmet povijest?

Kako koristimo Revidiranu Bloomovu taksonomiju?

Kako ishodi učenja mijenjaju obrazovnu paradigmu?

Radionica Tvrđave nekada i danas u Hercegovini imala je za cilj pokazati na primjeru teme iz lokalne povijesti na koji način nastavnici mogu zainteresirati učenike za istraživanje i analizu izvora te razvoj kritičkog mišljenja. Krajnji nam je cilj da učenici pored činjenica mogu primijeniti stečena znanja koja će im svakako biti potrebna u daljnjem školovanju, svakodnevnom životu i budućem radu.

Edukacija iz povijesti

 

Održana stručna edukacija za asistente u nastavi

Stručnu edukaciju za asistente održala  je učiteljica Gordana Nakić, stručna savjetnica/vanjska suradnica Zavoda, 9. studenoga 2020. u OŠ „Fra Lovro Karaula“ u Livnu.

Temom „Uloga/podrška asistenta u nastavi za vrijeme pandemije COVID - 19 i nastave na daljinu“ pokušalo se odgovoriti na nekoliko važnih pitanja:
Tko su asistenti u nastavi? – zakonska regulativa
Vlastita percepcija asistenata o njihovoj ulozi u nastavnom procesu i problemi s kojima se susreću u praksi
Opće karakteristike suradnje učitelja/nastavnika i asistenata
Izazovi nastave na daljinu
Uloga/podrška asistenata tijekom nastave na daljinu.
Mnogi su autori dali odgovor na pitanje tko su asistenti u nastavi, a između ostalih, Igrić, Kobetić i Lisak (2008) koji navode kako je asistent u nastavi osoba čija je glavna zadaća "neposredna podrška učenicima s teškoćama kojom im se pomaže u uključivanju u razredni kolektiv te savladavanju socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja."
Razvidno je kako je temeljni cilj uključivanja asistenta u nastavi podrška inkluziji učenika s teškoćama u razvoju. Valja naglasiti kako je educirani asistent odgojno-obrazovni djelatnik s kompetencijama jedan od čimbenika inkluzivnog obrazovanja i jednako važna karika u odgojno-obrazovnom radu temeljenom na inkluzivnim načelima.
Potrebe djece i učenika s teškoćama u razvoju zahtijevaju sveobuhvatan, interdisciplinaran pristup koji u središte stavlja djetetove potrebe. Unutar ove perspektive, asistenti u nastavi su resursi i čimbenik kvalitete odgojno-obrazovnog procesa. U odnosu na nastavni proces asistenti su podrška učiteljima i nastavnicima u realizaciji nastavnog plana i programa te aktivnostima koje se svakodnevno odvijaju u inkluzivnom okruženju. Asistenti trebaju imati ključne pedagoške kompetencije kako bi mogli uspješno odgovoriti na zahtjeve koji se pred njih stavljaju, ali i određene osobine ličnosti kao što su empatija, tolerancija, sklonost ka radu s djecom s posebnim potrebama te spremnost na suradnju s ostalim članovima odgojno-obrazovnog sustava.
Svoju ulogu asistenti percipiraju kao regulacijsku i kompenzacijsku, usmjerenu na dostizanje što boljih akademskih postignuća učenika. Manje se vide u ulozi posrednika između djeteta i okruženja, posebice podržavanja vršnjačkih odnosa.
Zajedničko planiranje i prilagođavanje nastavnih sadržaja učitelja i asistenta, izrađivanje nastavnih materijale, itd. su primjeri dobre prakse koja bi trebala biti svakodnevno prisutna. Međutim, postoje i primjeri suradnje učitelja i asistenta koja nije usklađena s načelima inkluzivne nastave.
Problemi u praksi koji se javljaju u odnosu na nastavni proces su prije svega problem u komunikaciji tj. razmjeni informacija na razini asistent – učitelj/nastavnik i/ili ostali uposlenici škole te nejasnoće profesionalnih zadaća.
Suradnja učitelja i asistenta može se definirati kao suradničko podučavanje. Cilj ovakvog modela podučavanja jeste da svi učenici sudjeluju u školskim aktivnostima i maksimalno razviju svoje potencijale.
Moglo bi se izdvojiti nekoliko sastavnica suradničkoga poučavanja:
Zajedničko planiranje
Fleksibilnost
Dijeljenje uloga i odgovornosti
Edukacijske vještine
Kompatibilnost (usklađenost) itd.
Suradnja učitelja i asistenta u praksi raznolika i specifična za svaku pojedinu školu.
Učitelji koji su radili s djecom s teškoćama i asistenti s iskustvom imaju bolju komunikaciju i suradnju. Također, asistenti početnici bez odgovarajuće edukacije nisu upoznati sa svim aspektima rada pomoćnika i ne prepoznaju što sve podrazumijeva svakodnevni rad u učionici zbog čega češće imaju probleme u praksi.
Nastava na daljinu je nov i nepoznat izazov u kojem smo se takoreći našli preko noći. Prelazak na on-line poučavanje učiteljima je u cijelosti promijenilo način rada. Učenici s teškoćama u razvoju, u Hercegbosanskoj županiji, uspješno su uključeni u ovaj vid nastave zahvaljujući upravo podršci koji su im pružali asistenti u nastavi. Iz iskustva asistenta u nastavi koji su pružali podršku nastave na daljinu prepoznati su različiti načini pružanja podrške.
Uspostava komunikacije, nakon što je u ožujku prekinut nastavni proces, izuzetno je važna za sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa bez obzira putem kojeg medija će se ona uspostaviti (telefon, SMS – a, milom, video pozivima itd.).
Za vrijeme pandemije COVID-19 bilo je izuzetno važno da se komunikacija s učenikom što prije uspostavi, kako bi učenik održao sigurnost i motivaciju. Asistent i učenik uvijek izgrade svoj način komunikacije u kojoj se oni najbolje razumiju zbog čega je njihov ponovni kontakt bio izuzetno važan.
Kako bi dao podršku učeniku tijekom on-line nastave asistent mora poznavati komunikacijske medije kojima učenik raspolaže te sadržaj, aktivnosti i zadatke koje učenik treba obraditi. Asistent može biti uključen u virtualnu učionicu, slati materijale putem e-maila, društvenih mreža itd.
Znamo da su u praksi asistenti imali različite situacije i morali im se prilagoditi.
Pružanje podrške u učenju na daljinu je zahtjevan zadatak koji ovisi o potrebama učenika i medijsko-komunikacijskim mogućnostima putem kojih asistent usmjerava rad učenika.
Pružanje podrške učenicima s teškoćama u razvoju za vrijeme on-line nastave podrazumijeva:
svakodnevnu suradnju s učiteljem na pripremanju materijala
svakodnevnu komunikaciju s učenikom koja podrazumijeva praćenje nastavnih sadržaja, pomoć u rješavanju domaće zadaće i podsjećanje na rok za slanje zadaće, i sl.
komunikaciju s roditeljima i tehničku podršku ukoliko im je potrebna pri instalaciji i korištenju aplikacija
podrška pri korištenju dodatnih sredstava komuniciranja (e-mail, Viber, Wats App, itd.)
Asistenti mogu i trebaju biti uključeni u virtualne učionice u kojima imaju uvid u sadržaje koje kreiraju učitelji/nastavnici.
 
 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com