Stručno-pedagoški seminar „Dokimologija u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi“

Dokimološka praksa, a osobito suvremena dokimološka iskustva i dokimološki pluralizam u osnovnim i srednjim školama važna su i nedostatno obrađivana tema. Na većini nastavničkih fakulteta nema izbornih ni redovitih kolegija dokimologije-znanstvene discipline koja nastoji identificirati i proučiti utjecaj svih onih faktora koji kvare dijagnostičku i prognostičku vrijednost školskih ocjena.
Nedostatak potpunog i redovitog obrazovanja o školskoj dokimologiji je ozbiljan deficit ponajprije sustava visokog obrazovanja koji se iz gledišta Zavoda za odgoj i obrazovanje mora prevladati kvalitetnim edukacijama temeljenim na usporedbi postojećih sustava i praksi ocjenjivanja i upoznavanjem sudionika s dosezima dokimologije. Pluralizam u modelima ocjenjivanja i praćenja je poželjan i stvaran no mora biti u okvirima zakona i pozitivne dokimološke prakse. Razmjena iskustava nazočnih nastavnika, razmatranje elemenata i modela ocjenjivanja, primjena važećeg Pravilnika o elementima vrednovanja i ocjenjivanju učenika HBŽ, sastavnice kriterija ocjenjivanja koje donose stručni aktivi, oblici provjere učenika prema četiri područja nastave hrvatskoga jezika (govorenje, slušanje, čitanje i pisanje), učinkovito usmeno i pismeno provjeravanje i praćenje učenika, vježba kreiranja pitanja u svrhu provjere i ponavljanja temeljena na revidiranoj Bloomovoj taksonomiji i
Matrici pitanja, zabavno ponavljanje uz Kahoot kviz bile su sastavnice četverosatnog seminara održanog u Livnu na kojemu su uz najveći broj nastavnika hrvatskoga jezika sudjelovali i nastavnici matematike, razredne nastave, kemije i stranih jezika, ukupno 30 nastavnika.
U uvodnom dijelu seminara sudionici su popunili ulaznu anketu čiji rezultati će biti korišteni u znanstvenom radu kao rezultatu sveobuhvatnog istraživanja na reprezentativnom uzorku nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Obrađeni rezultati dat će vjernu sliku postojećih praksi u ocjenjivanju učenika, poteškoća s kojima se susreću nastavnici, učenici, roditelji, uprave škola. Sudionicima seminara podijeljen je edukacijski materijal i potvrde o sudjelovanju na stručnom usavršavanju. Nakon seminara svaki polaznik je anonimno procijenio u evaluacijskom listiću uspješnost seminara, sadržaja, teme i predavačice dr. sc. Sanele Popović, vanjske suradnice/savjetnice za hrvatski jezik u Zavodu za odgoj i obrazovanje.

sanela livno 1

sanela livno 2

 

Održana edukacija stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola Hercegbosanske županije

Dana 16. siječnja 2020. godine, u prostorijama Srednje strukovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu, održana je edukacija za stručne suradnike osnovnih i srednjih škola Hercegbosanske županije na temu „Komunikacija s roditeljima i lokalnom zajednicom“. Stručnu edukaciju vodila je Božana Kordić, savjetnica za pedagogiju. Glavni cilj edukacije bio je definiranje načina za kvalitetnu komunikaciju škole, roditelja i lokalne zajednice čiji bi ishodi u velikoj mjeri poboljšali rezultate odgojno-obrazovnog procesa i ostvarili zajednički cilj roditelja i škole, a to je odgoj i obrazovanje mlade osobe. Tijekom edukacije stručnim suradnicima predstavljeni su najčešći oblici komunikacije škole s roditeljima i lokalnom zajednicom, poteškoće u komunikaciji te preporuke na koji način roditelje i lokalnu zajednicu uključiti u rad škole.
U sklopu edukacije održana je radionica u kojoj su stručni suradnici definirali krajnje rezultate koje roditelji, učenici i nastavno osoblje ostvaruju partnerskim odnosom sa školom. Nazočni su istaknuli potrebu razvijanja i vježbanja komunikacijskih vještina kako bi u svakodnevnim situacijama na što bolji način informacije prenosili do svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

bozana 1

bozana 2

bozana 3

bozana 4

bozana 5

Izvješće sa stručne edukacije za učitelje i nastavnike fizike ŽZH

Još jedna u nizu edukacija koje je organizirao Zavod za odgoj i obrazovanje, bila je edukacija za učitelje i nastavnike fizike ŽZH, održana 8. siječnja 2020. godine u Osnovnoj školi Ruđera Boškovića Grude. Voditeljica ove edukacije bila je savjetnica za fiziku, vanjska suradnica Zavoda, dr.sc. Slavica Brkić.

Istakla je kako karakter suvremene fizike i neobično brz razvoj znanosti primorava na radikalne promjene u nastavi fizike. Uspješna nastava fizike u školi je jedan od najkrupnijih izazova pred suvremenim obrazovanjem u svijetu. Problemi nastave fizike se pripisuju preobilnom gradivu posljedica čega je da se znanje temelji na memoriranju a ne razumijevanju, premalo atraktivnih sadržaja, nedostatak interaktivnosti i kreativnosti, nedostatak zornosti, preopterećenost nastave fizike matematičkim aparatom. Problem je utoliko veći jer fizika predstavlja temelj razvoja modernog gospodarstva, tehnike, medicine, biofizike, molekularne fizike, molekularne biologije, itd.  Edukacijska istraživanja u fizici pokazala su da je interaktivna nastava fizike puno učinkovitija od predavačke nastave osobito u razvijanju konceptualnog razumijevanja i sposobnosti rješavanja zadataka

Osamdesetih godina prošlog stoljeća se otkrilo da učenici imaju određene ideje o mnogim fizikalnim konceptima i konceptualne relacije o fizikalnim pojavama koje uglavnom ne odgovaraju ispravnim fizikalnim idejama. Te krive intuitivne ideje se spontano razvijaju kod svih učenika bez obzira na porijeklo, odgoj ili prethodno školovanje i čine ozbiljnu prepreku u učenju fizike. Istraživanje intuitivnih ideja nisu imala nikakvog utjecaja na nastavu sve do radova R. Driver  i L. Viennot početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća. Nakon toga slijedi cijeli niz istraživanja krivih ideja koje su nazvane miskoncepcije (misconceptions).

Otkrivanje učeničkih miskoncepcija je najlakše putem testa. Implementacija testa ne zahtijeva nikakva dodatna materijalna sredstva, ne traži puno vremena  a rezultati i analiza testa mogu doprinijeti unaprjeđenju nastave. Primjer testa koji istražuje miskoncepcije iz mehanike je poznati FCI test koji  je nastao u Americi upravo zbog uočenih učeničkih predkoncepcija. Predstavljeni su rezultati FCI testa kojeg su rješavali maturanti na Danu otvorenih vrata studija fizike  i rezultati testa koji su rješavali učenici primarnog obrazovanja na Danu otvorenih vrata Studija razredne nastave FPMOZ-a Sveučilišta u Mostaru.

20200108 090848

20200108 090844

Stručno usavršavanje učitelja likovne kulture ŽZH

Seminar iz predmeta Likovna kultura u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, održan je za učitelje likovne kulture, likovne pedagoge ŽZH, 8. siječnja 2020. godine u Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Grudama, s početkom u 10 sati.

Tema edukacije „Metodska praksa u nastavi likovne kulture“, sinteza je prikupljenih podataka s terena, sa savjetovodavnih uvida, proizašla iz namjere za ukazavanjem na nepravilnosti u shvaćanju, primjeni i realizaciji NPP-a predmeta Likovna kultura. Edukaciju je vodila mr. art Marijana Pažin-Ivešić, savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, vanjska suradnica Zavoda za odgoj i obrazovanje.

Edukaciji su prisustvovali učitelji likovne kulture Županije Zapadnohercegovačke. Cilj edukacije je bio ukazati na česte nepravilnosti u shvaćanju i realizaciji NPP-a za predmet Likovna kultura u osnovnoj školi, a sadržaj seminara bazirao se na predmetu i značaju likovne kulture u osnovnoj školi te principima vrednovanja i metodama u realizaciji nastave likovne kulture.


Savjetnica je kazala kako suvremeni pristup odgoju i obrazovanju, koji je u skladu s obrazovnim praksama mnogih europskih zemalja,  predstavlja prekretnicu i podrazumijeva drugačiju primjenu Nastavnog plana i programa, metoda rada, poimanja uloge učenika i nastavnika u nastavnom procesu. Bit promjene je da se težište obrazovanja usmjerava na ono što dijete treba znati i umijeti, a ne na ono što učitelj treba predavati. Dakle, učenik je postao aktivni subjekt procesa učenja te su programi usmjereni na dijete. Na seminaru je posebno stavljen naglasak na činjenicu da se nastavnik u suvremenom obrazovnom procesu kontinuirano profesionalno usavršava  i da  nije više samo posrednik znanja, nego je i aktivni savjetnik koji potiče i omogućava učeniku ostvarivanje vlastitih potencijala kroz „učenje otkrićem“.

Na seminaru su doneseni sljedeći zaključci:

  • Predmet likovne kulture nije, niti bi trebao biti usmjeren samo na usvajanje „vještina“ crtanja, slikanja ili modeliranja.
  • Vrednovanje u obliku ocjenjivanja ne bi se trebalo odnositi samo na rezultate praktičnog rada, nego na čitav proces koji učenici prolaze u nastavi iz ovog predmeta. (poseban naglasak je dat na ocjenjivanje likovne mape dječjih radova u formativnom procesu vrednovanja).
  • Osim radosti stvaranja, ovaj predmet bi trebao pružiti učeniku razvijanje vizualnog pa tako i likovnog doživljaja i mišljenja kroz brojne aktivnosti, a pojedincima i otvoriti put ka samoostvarivanju kroz nastavak školovanja usmjerenog na likovne umjetnosti.
  • Zadržavanje spontane, dječije, intrinzične motivacije uz razvijanje zrelog oblika uživanja – ekstrinzične motivacije je jedan od najvažnijih zadataka likovnog pedagoga. 

Edukacija za učitelje i nastavnike biologije ŽZH

Edukacija na temu Implementacija kulturno-povijesne i prirodne baštine u redovitu nastavu te izvannastavne aktivnosti, održana je 8.siječnja 2020. godine u Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Grudama. Voditeljica stručne edukacije, doc. dr. sc. Olgica Marušić, naglasila je primjerenost teme za interdisciplinarno poučavanje kroz timski rad nastavnika. Ukazano je na nužnost osposobljavanja učenika za usvajanje koncepata koje će moći povezivati na vertikalnoj i horizontalnoj razini, interdisciplinarnim pristupom, što omogućava dugotrajno i kvalitetno znanje na višim kognitivnim razinama. Nova odgojno-obrazovna paradigma zagovara manje krut odnos između nastavnih predmeta, odnosno implicira međupredmetnu korelaciju s ciljem cjelovitog pristupa u proučavanju konkretne problematike.

Predmet izučavanja biologije prioritetno je prirodna baština, njena raznolikost i zaštita, koja s kulturno-povijesnom čini nedjeljivu cjelinu, uključujući sve aspekte okoliša. Kulturno-povijesna i prirodna baština oskudno su implementirane u nastavne sadržaje prirode i biologije, stoga su veće mogućnosti realizacije, u skladu sa suvremenim zahtjevima, kroz izvannastavne aktivnosti. Nadalje, svjesni smo bogatstva kulturno-povijesne te nadasve zanimljive prirodne baštine, koja nije u potpunosti kategorizirana i valorizirana te je podložna propadanju. Sudionici su upoznati s terminologijom kulturno-povijesne i prirodne baštine, koja se mijenjala i proširivala svoj opseg pod utjecajem tendencija očuvanja prirodnog okoliša. Ukazano je na odgojno-obrazovni značaj, kao i na potrebu adekvatne zaštite u cilju očuvanja autentičnog i prepoznatljivog identiteta.

Razgovaralo se i o mogućnostima sudjelovanja na natjecanjima i različitim projektima, što bi impliciralo većim interesom za zavičajnu baštinu te dodatno motiviralo učenike. Nužno je kombinirati inovativne strategije, kroz aktivnije sudjelovanje učenika u odgojno-obrazovnom procesu. Nastavni proces zahtijeva više dinamičnosti i aktivnosti, što je moguće ostvariti kroz terensku nastavu i istraživački rad. Nadalje, teorijski i istraživački problem baštine prvenstveno polazi od širokog spektra okolišne problematike, a odnosi se na dimenzije pristupa problemima zaštite i valorizacije. U konačnici, istraživanja interdisciplinarnim i multidisciplinarnim pristupom, zasigurno će pridonijeti senzibiliziranju mladih naraštaja za njegovanje i očuvanje zavičajne baštine te razvijanju svijesti o njenom značaju.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com