ODRŽAN STRUČNI AKTIV UČITELJA I NASTAVNIKA NJEMAČKOG JEZIKA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Stručni aktiv nastavnika njemačkog jezika održan je 20. studenoga 2019. godine, u Prvoj osnovnoj školi Široki Brijeg. Stručnom aktivu nazočila su 34 učitelja i nastavnika, iz osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke.

Dnevni red:
1. Pripremanje za nastavni sat
2. Elementi i načini ocjenjivanja i vrjednovanja učenika
3. Ujednačavanje kriterija ocjenjivanja
4. Aktualna problematika

1. Pripremanje za nastavu

Zajednički smo se podsjetili elemenata sadržajnog pripremanja, kao i elemenata didaktičkog i metodičkog oblikovanja nastavnog sata, koji su nužni za kvalitetnu pripravu kako bi se ostvario kvalitetan nastavni proces.
Primjedbe su se odnosile na nedostatno opisno ocjenjivanje, kao i na nužnost kontinuiranog ocjenjivanja tijekom cijelog obrazovnog razdoblja. Također je članovima Aktiva skrenuta pozornost na važnost upisivanja nadnevka pri ocjenjivanju i vrjednovanju učenika te bilježenju nastavne cjeline i bilježenja načina provjere znanja (pismeno/usmeno). Piše se plavom kemijskom olovkom ili tintom plave boje i za unošenje elemenata ocjenjivanja u Imenik se ne smiju koristiti pečati. Članovima Aktiva nisu bili poznati pojedini propisi te su se neki propusti već dogodili. U narednoj školskoj godini ćemo raditi na tome, da se propusti ne ponavljaju. Nastavnicima i učiteljima je preporučeno pripremanje priprava u pismenom obliku i e-mailom im je poslan fakultativni obrazac za pripremu. Također su dobili popis za provjeru pripreme, koji sadrži sastavnice odnosno kriterije iz Nalaza za stručno-pedagoški nadzor, kako bi se članovima Aktiva usmjerila pozornost na što trebaju biti usredotočeni pri izvođenju sata i kako bi kriteriji vršenja nadzora svima bili transparentni. Na stranici Zavoda za odgoj i obrazovanje objavit će se obrasci za pripreme i popis za provjeru kriterija za izvođenje nastave.

2. Elementi i načini ocjenjivanja i vrjednovanja učenika

- Elementi ocjenjivanja i njihovo upisivanje u Imenik,
- usmene i pismene provjere znanja učenika, a u skladu s Pravilnikom o praćenju i ocjenjivanju učenika,
- višeminutne provjere znanja (u trajanju do 15 min.), diktati,
- upisivanje ocjena u Imenik s nadnevkom i opisom (cjelina koju se provjeravalo),
- inicijalni testovi, njihovo evidentiranje u Imenik i svrha,
- broj ocjena ( usmenih i pismenih provjera) s obzirom na broj nastavnih sati njemačkog jezika u tjednu, a u skladu s Pravilnikom,
- pismene se provjere znanja NE MOGU raditi: u zadnjem tjednu prvog polugodišta te u posljednja dva tjedna nastavne godine / usp. NPP.,
- zaključivanje ocjena / postoje razlike u Razrednim knjigama osnovne i srednje škole;
(postavilo se pitanje: uzimaju li se sve ocjene tijekom oba obrazovna razdoblja u obzir pri zaključivanju ocjene na kraju školske godine).
Razgovarali smo o elementima ocjenjivanja te o potrebi preciziranja istih na razini škola, općina i Županije. Ukazano je na dosadašnje propuste prilikom upisivanja elemenata ocjenjivanja. Često se elementi ocjenjivanja poistovjećuju s načinima ispitivanja, koji se upisuju u bilješke. Važeći NPP preporučuje da se posebice u nižim razredima gramatika ne ocjenjuje i ne predaje, odnosno pojašnjava izolirano kao pojava, nego da se automatizira i stavi u kontekst te da su učenici u mogućnosti povezati gramatičke pojave sa svojim iskustvima. Budući da smo već duboko zagazili u obrazovno razdoblje i da su elementi već definirani i upisani u Imenik, kasno je vršiti preinake. Dogovor je da se održi radionica na temu gramatika u nižim razredima osnovne škole, kako bi se nastavni kadar osposobio odgovoriti na zahtjeve koje postavlja važeći NPP.
Zajednički smo definirali najprimjerenije elemente ocjenjivanja za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne i srednje škole.

3. Ujednačavanje kriterija ocjenjivanja
Pristupi u ocjenjivanju i vrjednovanju članova Aktiva su različiti i tu je potrebna dodatna obuka te usavršavanje kako bismo shvatili nužnost ujednačavanja kriterija, koji bi odgovorili na zahtjeve koje postavlja NPP. Tijekom Aktiva se razvila rasprava na temu ocjenjivanja, iz koje proizlazi da su naša iskustva i primjena kriterija ocjenjivanja različita. Na temu vršenja provjere znanja i evaluacije bi bilo korisno održati stručni seminar koji bi nam pomogao ujednačiti kriterije ocjenjivanja, senzibilizirati nastavnike za input/output (što podučavam a što očekujem, transparentnost kriterija ocjenjivanja).

4. Aktualna problematika
 Elementi ocjenjivanja.

Njemački jezik u osnovnoj školi

Usmeni izričaj:
- verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru jezičnih struktura,
- postavljanje/odgovaranje na pitanja u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja,
- reproduciranje i produciranje dijaloga u okviru poznate tematike,
- sudjelovanje u jednostavnim oblicima rasprave reprodukcija i produkcija monoloških tekstova u okviru poznate tematike,
- povezivanje elemenata priče pomoću tekstualnih dijelova priče koje treba povezati u logičku sredinu,
- imenovanje i opisivanje predmeta, osoba, radnji, situacija i događaja (sa ili bez slikovnog predloška),
- prepričavanje događaja,
- sudjelovanje u kratkim dramatizacijama.

Pismeni izričaj:
- nadopunjavanje teksta s prazninama,
- pisanje sažetaka,
- pisanje čestitaka, razglednica, pisama, SMS poruka,
- pisanje diktata.

 Razumijevanje:
- čitanje; globalno, selektivno i detaljno,
- reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku,
- povezivanje vizualnog (slikovnog/pisanog) i zvučnog sadržaja,
- globalno i selektivno razumijevanje tekstova poznate tematike,
- slušanje i navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvučni tekstovi),
- svladavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemačkoga jezika u odnosu na materinski jezik.

Jezične zakonitosti:
- u prvim godinama učenja gramatika se ne tumači eksplicitno, tek u višim razredima gramatičke se strukture tumače eksplicitno (uz uporabu meta-jezika), no važno je da ih učenici usvajaju u predloženim jezičnim strukturama, tj. kao dio konteksta,

- jezične strukture ovise o godini učenja, usp. NPP.

Kultura rada:
- aktivnost,

- dodatni rad,

- fakultativni rad,

- odnos prema radu.

Njemački jezik u strukovnim školama
Četverogodišnje škole
Usmeni izričaj:
- verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru jezičnih funkcija,
- postavljanje/odgovaranje na pitanja u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja,
- reproduciranje i produciranje dijaloga u okviru poznate tematike,
- sudjelovanje u dramatizacijama i simulacijama dijaloških situacija,
- sudjelovanje u jednostavnim oblicima rasprave.

Razumijevanje:
- globalno, selektivno i detaljno razumijevanje tekstova poznate tematike,
- u autentičnom tekstu pronaći određene informacije prema postavljenim zadaćama.

Pismeno izražavanje:
- sažimanje i pisanje sadržaja prorađenog teksta,
- preoblikovanje teksta u drugu vrstu teksta,
- pisanje kratkoga osobnog stajališta (komentara),
- uz pomoć usmjerenih pitanja, pravljenje jednostavnih analiza teksta,
- pisanje privatnih i jednostavnih formalnih pisama.


Jezične zakonitosti
Kultura rada

Trogodišnje škole:
- razumijevanje,
- govorne sposobnosti,
- jezične zakonitosti.

Njemački jezik u gimnaziji:
- vještina govorenja (Konversation),
- gramatika (Grammatik),
- vještina pisanja,
- kultura rada.

Uz već navedene elemente, može se za pojedine učenike upisati i aktivnost, a u rubriku upisivati učenikov odnos prema radu – u pravilu se prati bilješkama i ocjenjuje opisno. Elementi ocjenjivanja se izražavaju materinskim jezikom. Preporuka je nastavnika i učitelja da se elementi ocjenjivanja unaprijed definiraju i kao takvi već ponude otiskani u rubrikama Dnevnika rada.

Planiranje nastavnih sadržaja

Kratko smo se osvrnuli na globalno i operativno planiranje, jer su nastavnici i osnovnih i srednjih škola, prema naputku, kontinuirano planirali nastavne sadržaje. Postoje manje razlike u načinu planiranja u osnovnim i srednjim školama.
Skrenuta je pozornost na izmjene u Dnevniku rada u osnovnim školama te na preporuku da se ne upisuje globalni plan, što je bila praksa u prethodnom obrazovnom razdoblju. Mjesečni planovi se također više ne pišu, ali se piše razrađen godišnji izvedbeni plan na poseban obrazac.
Novi dnevnici imaju zaseban Imenik učenika, odvojen od Razredne knjige.

Odgojno-obrazovna problematika

Najviše vremena smo posvetili problemima vezanim za trenutno stanje u školstvu. Članovi Aktiva su suočeni sa sljedećom problematikom:
- nedovoljno stručno usavršavanje (svi su to naglasili kao jedan od temeljnih nedostataka),
- zastarjelost udžbenika,
- nekompatibilnost udžbenika osnovne škole i udžbenika gimnazije,
- potreba za češćim sastancima na razini Općine ili Županije.

Dogovoreno je povezivanje svih nastavnika njemačkog jezika na razini Županije putem elektroničke pošte, u početku, a potom će se posegnuti za suvremenijim umrežavanjem, s ciljem razmjene ideja i iskustava. Dogovoreni su i češći sastanci, odnosno sjednice Stručnih aktiva, zasebno za osnovne i za srednje škole, a potom i zajednička sjednica. Cilj češćih sastanaka je razmjena iskustava i ideja, odnosno učenje iz osobnog iskustva i iskustva drugih.

Vanjska suradnica / savjetnica, Angela Bernadić, prof.

  • slika stručni aktiv

Stručno usavršavanje odgajatelja na temu "Partnerstvo roditelja i odgajatelja"

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje dana 29. listopada 2019. godine, u zgradi Vlade ŽZH s početkom u 10.00 sati i 4. studenog 2019. godine u Srednjoj ekonomskoj školi Livno s početkom u 11.00 sati, uspješno su održane stručne edukacije odgajatelja iz predškolskih ustanova Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije. Edukacije na temu "Partnerstvo roditelja i odgajatelja" je vodila dr. sc. Marina Zeleničić, prof. predškolskog odgoja, stručna savjetnica za predškolski odgoj Zavoda za školstvo. Stručne edukacije su organizirane s ciljem razvoja modaliteta i različitih strategija za razvijanje partnerstva između roditelja i odgajatelja. Sudionici edukacija izrazili su potrebu organiziranja stručnih edukacija za odgajatelje i suradnjom sa Zavodom za odgoj i obrazovanje. 

Savjetnici dr. sc. Marini Zeleničić se ovim putem srdačno zahvaljujemo na susretljivosti i suradnji! 

1small

 

2small

Ravnateljica Zavoda sudjelovala na Stručnom skupu Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja

Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja organizirala je stručni skup s temom "Upravljanje promjenama u srednjoškolskoj ustanovi" koji se održao od 21. do 23. listopada 2019. godine u Hotelu Alga u Tučepima. Na stručnom skupu analizirao se položaj učitelja i ravnatelja, kao i načine kako ih mogu unaprijediti. Utvrđeno je da položaj učitelja, odnosno njihova statusa u društvu ovisi o četiri komponente, jedna od njih su plaće, potom prepoznavanje i nagrađivanje najboljih, kompetencije, te okruženje u kojem se nastava provodi i sigurnost u školama.

Nakon pozdravnih riječi predsjednice Udruge Suzane Hitrec, ministrica Blaženka Divjak održala je predavanje na temu “ Izazovi srednjoškolskog obrazovanja u RH ili kako prihvatiti promjene”.

Ministrica Divjak rekla je da je u reformske procese, točnije u provedbu kurikularne reforme uloženo dvije milijarde kuna od čega je 80 posto novaca iz europskih fondova zahvaljujući kojem su imali priliku platiti edukaciju nastavnika, opremanje škola i materijala koji su im za to bili potrebni.

Na skupu se govorilo o ulozi komunikacije i odnosa s javnošću u upravljanju promjenama, o tome što školske sustave čini učinkovitima, o aktualnostima iz Agencije za mobilnost i programe EU, Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje i mnogim drugim zanimljivim temama.

Posebna gošća Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja bila je ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje Jadranka Bošnjak. U svom obraćanju ravnateljica Zavoda pohvalila je dobru organiziranost Udruge koja je na ovom susretu okupila preko 300 sudionika te je istakla važnost povezivanja ravnatelja iz Hrvatske sa ravnateljima u BiH, kako bi mogli zajednički sudjelovati u projektima i organizirati zajedničke edukacije na kojima će uz stručno usavršavanje razmjenjivati iskustva u radu.

ssss3ss2

Suradnja Odjela za prosvjetu, kulturu, šport, informiranje, tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije i Zavoda za odgoj i obrazovanje

U sklopu projekta „Dani baštine i turizma za mlade“, od 18. do 20. listopada 2019. godine na otoku Hvaru u Republici Hrvatskoj održana je 12. Nacionalna smotra turističke kulture. Smotra pod nazivom „Kako su liječili naši stari“ uspješno je organizirana pod visokim pokroviteljstvom Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora. 

Nakon prethodno dogovorene suradnje između organizacijskog odbora smotre i Zavoda za odgoj i obrazovanje, vanjska suradnica Zavoda / savjetnica za biologiju i kemiju, doc. dr. sc. Olgica Marušić, odabrala je nekoliko učenica iz Prve osnovne škole Široki Brijeg koje su pripremile projekt na zadanu temu i uspješno ga prezentirale. 

Smotri su nazočile ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Dubravka Brezak Stamać i ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje Jadranka Bošnjak.

Ideja projekta je poticanje učenika na istraživanje kulturne i prirodne baštine kao važnog preduvjeta izgradnje svijesti o vlastitom, lokalnom i nacionalnom identitetu, ali i poštovanja identiteta drugoga. Cilj projekta je sustavno uvođenje znanja o kulturi, turizmu i poduzetništvu u programe odgoja i obrazovanja.

S ciljem provođenja ideje projekta i što kvalitetnije daljnje suradnje, tijekom školske 2019./2020. godine, Zavod za odgoj i obrazovanje raspisat će natječaj na koji će se moći prijaviti učenici iz svih škola Županije Zapadnohercegovačke.

20191019 142958

20191019 105740

20191019 105812

20191019 110732

20191019 105725

Izvješće sa sjednice aktiva glazbene umjetnosti

Dana 5. 9. 2019. godine u Gimnaziji fra Grge Martića u Posušju, održan je  sastanak županijskog aktiva glazbene umjetnosti. 
Dnevni red:
1. Analiza NPP-a i planiranje nastavnih sadržaja za 2019. /2020. školsku godinu
2. Usklađivanje elemenata ocjenjivanja, načina i postupaka u vrednovanju znanja učenika
PLAN RADA: Usporediti godišnje planove rada i dogovoriti načine rada, elemente te načine i kriterije ocjenjivanja.
 
Ad. 1.
Nakon uspoređivanja planiranih sadržaja, evidentirano je da su godišnji planovi slični, da su važni sadržaji prisutni u svim planovima. Primjedba je na preopširnost sadržaja 3. razreda i nemogućnost realiziranja posljednje oblasti iz NPP-a (Impresionizam – Debussy ). Dogovoreno je da se cjelina obradi skraćeno i informativno, a da se kroz ponavljanje na prvim satima 4. razreda ti sadržaji prodube.
 
Ad. 2 .
Stručni aktiv je dogovorio sljedeće ELEMENTE OCJENJIVANJA:
 
OBAVEZNI:
TEORIJSKA ZNANJA
SLUŠANJE GLAZBE
 
NEOBAVEZNI:
ODNOS PREMA RADU 
Element Odnos prema radu ocjenjujemo u pravilu poticajno, ne represivno.
Zbor i Instrumentalni sastav za one učenike koji su uključeni u neki od navedenih ansambala upisuju se u bilješke.
Osim elemenata, dogovoreni su i kriteriji ocjenjivanja učenika.
 
Ocjene su poticajne i potrebno je izbjegavati negativno ocjenjivanje. Ukoliko učenik odbija odgovarati, neprimjereno se ponaša i slično, iznimno se daje negativna ocjena, s mogućnošću ispravke na prvom sljedećem satu. 
 
OBLICI PROVJERAVANJA I OCJENJIVANJA UČENIKA PO ELEMENTIMA I NJIHOV VREMENSKI RASPORED TIJEKOM NASTAVNE GODINE:
 
 

 

OBLIK PROVJERAVANJA

 

 KOLIKO ČESTO I KADA SE PRIMJENJUJE   KOJI ELEMENTI SE PROVJERAVAJU
 1.

 

 Usmeno

 

 Jedan ili dva puta u svakom obrazovnom razdoblju  Teorijska znanja (po potrebi i slušanje glazbe)
 2.

 

SLUŠNI TEST (poznavanje glazbene literature)

 

 

Jedan do dva puta u svakom obrazovnom razdoblju

 

 

Slušanje glazbe (po potrebi i teorijska znanja)

 

 3.

 

 Esej/plakat/prezentacija

 

 

Jedan do dva puta u svakom obrazovnom razdoblju

 

 

Teorijska znanja

 

 
Kratke pisane provjere znanja (do 15 minuta) obuhvaćaju manju količinu gradiva (3-5 nastavnih jedinica) a rezultati se upisuju u bilješke o praćenju. Na kraju svakog obrazovnog razdoblja izvodi se prosječna ocjena i upisuje u rubriku ocjena.
Pismene provjere znanja (SLUŠNI TEST, poznavanje glazbene literature) se ranije najavljuju i upisuju u vremenik pisanih provjera. Bodovna skala: 40(42)-55(57)% za pozitivnu ocjenu, 56(58) - 69% za dobar, 70 - 84% za vrlo dobar i 85% i više za odličan. Postotci u zagradama su navedeni kao korektivi primjenjivi na lakše zadatke te se prepušta svakom nastavniku da odredi postotke u okvirima dogovorenih.
Na sastanku se najviše raspravljalo o načinu ocjenjivanja elementa SLUŠANJE GLAZBE. Pošto svaki element ocjenjivanja proizlazi prvenstveno iz načina rada nastavnika, postavilo se pitanje treba li uz prepoznavanje konkretnog glazbenog djela i njegovog skladatelja provjeravati i  znanje o sastavnicama istog. Ukoliko sastavnice glazbenog djela nisu analizirane i pojašnjene kroz nastavne sate, nastavnik će kroz SLUŠNI TEST vrednovati samo osnovno: skladbu i skladatelja.  
 
Usmene provjere znanja se, u pravilu, provode svaki sat bez najave. Zbog općenito opširnog gimnazijskog programa, može se i najaviti usmeno ispitivanje. Načine određuje nastavnik u dogovoru s učenicima i ovisno o načinima rada.
Ocjena se zaključuje na zadnjem nastavnom satu. Zasebno se promatra svaki element ocjenjivanja. Kod svake ocjene uzima se u obzir koliki je opseg gradiva iz kojeg je provjeravano znanje. Zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina. Uzimaju se u obzir bilješke proistekle iz formativnog praćenja učenika. Sve ocjene moraju biti u skladu s pravilnikom o ocjenjivanju učenika. Pisani uradci se čuvaju do kraja školske godine i mogu se dati na uvid roditeljima.
 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com