Održan sastanak aktiva učitelja glazbene kulture iz osnovnih škola Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije

Krajem kolovoza 2019. godine Dunja Bilinovac, profesorica glazbene kulture,  savjetnica za glazbenu kulturu – vanjski suradnik Zavoda za odgoj i obrazovanje, održala je sastanke stručnih aktiva za sve učitelje glazbene kulture iz osnovnih škola Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije.  

Na sastancima aktiva, dogovoreni su elementi i kriteriji ocjenjivanja iz predmeta Glazbena kultura, a to su:

 • Cjelokupnost usvojenih sadržaja
 • Odgojni učinci rada

Savjetnica je istaknula kako učitelji obzirom na specifičnosti predmeta Glazbena kultura moraju pripaziti na opterećenje učenika količinom sadržaja kojima ih podučavaju. U prvom elementu ocjenjivanja Cjelokupnost usvojenih sadržaja, potrebno je objediniti sadržaje predmeta koji obuhvaćaju:  pjevanje/sviranje, intonaciju, ritam i notno pismo, osnove glazbene kulture i aktivno slušanje glazbe. Na taj se način izbjegava obveza ocjenjivanja učenika koji npr. nemaju sklonosti prema pjevanju, čistu intonaciju i sl. Sadržaje koje učitelji ocjenjuju prilagođavaju učenikovim sposobnostima. Savjetnica je naglasila kako to nikako ne znači zanemarivanje rada na odgoju sluha i lijepog pjevanja učenika ali učenika se ne treba isključivo lošom ocjenom ocijeniti zbog „lošijeg“ pjevanja.

Potrebno je da učitelji učenike ocjenjuju u onome u čemu su oni najbolji.

U rubrici bilješki o učeniku, učitelji moraju voditi računa da upisuju sve bitne podatke koji su vezani uz ocjenu, koji su učitelju uočljiva, a učeniku i roditelju razumljiva, te koja učitelju mogu pripomoći u konačnom ocjenjivanju uspjeha.

Prisutni članovi aktiva su se složili kako element Odgojni učinci rada ima izuzetno bitnu važnost te mu se treba pristupiti s posebnom pozornošću. Imajući to u vidu, učitelji trebaju ocjenjivati: aktivno sudjelovanje u nastavi, kulturu ponašanja prema učenicima i učitelju,  praćenje glazbenih događaja, posjeti koncertima kao i redovno nošenje pribora i slično.

U rubrici za bilješke voditi će se napomene ukoliko je učenik uključen u zbor ili orkestar.

Kriteriji ocjenjivanja glazbene kulture koju su prisutni članovi aktiva dogovorili su:

   Ocjena odličan (5)

 • učenik pjeva točno, samostalno i u grupi,
 • ima lijep ton, čistu intonaciju, izražajno pjeva tekst pjesme, napjeve brzo pamti, samostalno imenuje skladbe i skladatelje,
 • točno imenuje prepoznaje i zapisuje note i notne vrijednosti, vrste mjera, oznake tempa i dinamike,
 • usvojena solmizacija, abeceda, prepoznaje legato, ligaturu, koronu i slično,
 • izrazito zainteresiran i aktivan na satu.

   Ocjena vrlo dobar (4)

 • učenik pjeva glazbeni primjer s manjim ritmičkim i intonacijskim odstupanjima,
 • učeniku je potrebna manja pomoć u prepoznavanju i imenovanju skladbe, skladatelja, elemenata glazbene pismenosti
 • učenikova je zainteresiranost i aktivnost na satu promjenjivog intenziteta.

   Ocjena dobar (3)

 • učenik pjeva uz pomoć učitelja,
 • učenik teže slušno prepoznaje skladbe i skladatelje,
 • učenik djelomično i nesamostalno prepoznaje elemente glazbene pismenosti,
 • učenika treba poticati na rad jer je nezainteresiran.

   Ocjena dovoljan (2)

 • učenik odbija pjevati,
 • učenik ne želi sudjelovati u radu,
 • učenik ne prepoznaje niti jedan element glazbene pismenosti,
 • učenik je potpuno nezainteresiran.

Potrebno je da se učitelj maksimalno angažira i pronađe način kako pristupiti učeniku kako bi ga se što više zainteresiralo za nastavu. Učitelji trebaju zadavati zadatke primjerene interesima i sposobnostima učenika. Preduvjet i argument za ovu ocjenu je onda kada učitelj iscrpi sve modele pokušavanja uključivanja učenika u nastavu i rad. Pri tom treba voditi računa o svim aspektima učenikove osobnosti kako psihološko – razvojnim aspektima, tako i o socijalnom i obiteljskom okruženju iz kojega učenik dolazi.

Na sastanku aktiva učitelja glazbene kulture neminovno se nametnulo i pitanje učenika koji ometaju sat te se neprimjereno i loše odnose prema učitelju i ostalim učenicima. Neprimjereno i loše ponašanje učitelj mora znati predvidjeti, prepoznati pojedince sklone takvom ponašanju, komunicirati s razrednikom i ostalim kolegama te unaprijed poduzeti radnje kako bi se ono spriječilo.

Prisutni članovi aktiva također su razmatrali problematiku i položaj nastavnika glazbene kulture i glazbene umjetnosti.  Zaključili su kako je potrebno da se izvannastavna aktivnost Zbor/Orkestar uvede u nastavnu normu predmeta. Naglasili su kako je potrebno da glazbenu kulturu u petom razredu osnovne škole predaje stručni učitelj, odnosno profesor glazbene kulture.

Našoj dragoj savjetnici glazbene kulture Dunji Bilinovac, prof., zahvaljujemo na izrazitom trudu i uspješnoj suradnji.

Održane stručne edukacije za učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanke županije

Zavod za odgoj i obrazovanje i Naklada Alfa d.o.o. su dana 28. kolovoza 2019. godine u Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Grudama i dana 29. kolovoza 2019. godine u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Livnu, organizirali stručne edukacije za učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije. 

U uvodnom dijelu stručnih edukacija za sve sudionike najprije je predstavljena opća, plenearna tema:

"Kurikulumski pristup poučavanja" koju je vodila Nataša Sajko, prof.

Nakon uvodnog predavanja, učitelji i nastavnici su se raspodjelili po prijavljenim temama stručnih edukacija: 

"Stres u nastavi" - edukacija za učitelje razredne nastave koju je vodio predavač Damir Domišljanović, prof. 

"Preciznost u nastavi" - edukacija za učitelje matematike iz osnovnih škola koju je vodio Željko Bošnjak, prof.

"Mediji i činjenice o Domovinskom ratu" - edukacija za učitelje i nastavnike povijesti iz osnovnih i srednjih škola koju je vodio izv. prof. dr. sc. Ante Nazor. 

"Individuelle Förderung Bewertung durch Spielen" - edukacija za učitelje njemačkog jezika iz osnovnih škola koju je vodila Gordana Matolik, prof.

"Suvremene strategije poučavanja" - edukacija za učitelje i nastavnike biologije i kemije iz osnovnih i srednjih škola koju je vodila Daniela Novoselić, prof.

Uvaženim gostima predavačima iskreno čestitamo i zahvaljujemo na profesionalnosti i uloženom trudu prilikom njihovih izlaganja.

Zahvaljujemo svim učiteljima i nastavnicima koji su izdvojili svoje dragocjeno vrijeme kako bi se stručno usavršavali. Nadamo se kako su stekli nova stručna saznanja koja će praktično moći primijeniti u svome pozivu. 

 Z1Z2Z3Z4

 

Izvješće sa sjednice aktiva nastavnika fizike

Na sastancima aktiva učitelja i nastavnika fizike održanih početkom rujna u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj županiji usvojen je zajednički obrazac za nastavnu  pripremu iz fizike s naglaskom na ciljeve i ishode poučavanja nastavnog sata. Sastanak stručnog aktiva održale su savjetnice za fiziku dr. sc. Jelica Galić i dr. sc. Slavica Brkić. Na sastanku se govorilo o ciljevima nastavnog sata, ishodima učenja i oblikovanju istih, te su dogovoreni elementi ocjenjivanja.
 
Ciljevi nastavnog sata:
 
• uvijek se pišu iz perspektive nastavnika, 
• ciljevi nisu jednaki sadržaju, ali su s njim povezani,
• ciljevi mogu biti postavljeni manje ili više općenito, ali moraju biti jasni, 
• ciljevi nisu  jednaki ishodima.  
  
Ishodi  učenja:
 
• jasan rezultat učenja, u preciznom i mjerljivom obliku, specificira što će učenik  znati/moći (demonstrirati) nakon odslušane nastavne jedinice,
• pomažu učenicima da shvate što se točno od njih očekuje da pokažu (zahtjevi i obveze).
 
Oblikovanje ishoda:
 
• glagol umjesto imenice, jer omogućuju definiranje i kvantifikaciju ishoda,
• aktivni i precizni glagoli - koji opisuju aktivnost učenika,
• što će učenik znati/razumjeti/primijeniti/ analizirati/evaluirati/stvoriti i koje će stavove usvojiti nakon nastavne jedinice. 
 
Nastavnici su upoznati s uočenim nepravilnostima tijekom stručnog nadzora u protekloj školskoj godini. Uočene nepravilnosti i smjernice za budući rad su:
 
• provjera znanja treba biti kontinuirana,
• voditi zabilješke o radu i napredovanju učenika,
• voditi zabilješke o domaćim zadaćama,
• koristiti kratke (višeminutne)  provjere znanja,
• zadati domaću zadaću,
• osvrnuti se na prošlu zadaću,
• postići punu aktivnost svih učenika,
• atmosfera na satu treba biti radna i kreativna.
 
Da bi nastavni proces bio uspješan i da nastavnik ne dovodi učenike i sebe u „bezizlazne“ situacije učitelji i nastavnici moraju poštivati odredbe  Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnim i srednjim školama. 
 
Na aktivu su usvojeni  elementi ocjenjivanja učenika u postupku provjeravanja znanja iz fizike. Elementi ocjenjivanja su:
  
• poznavanje i razumijevanje nastavnog sadržaja (pismena provjera, usmena provjera, praktični rad),
• kreativna primjena nastavnog sadržaja (pismena provjera, usmena provjera, praktični rad),
• aktivno i kontinuirano sudjelovanje u nastavnom procesu (višeminutne provjere znanja, domaće zadaće, praktični rad, domaći eksperimentalni zadatak, rješavanje zadataka različitog tipa tijekom zalaganja, ponavljanja i sistematizacije gradiva…).
 
Provjera znanja u nastavi fizike obuhvaća različit tip zadataka a to su konceptualni, kvalitativni, i kvantitativni.
 
Primjedbe učitelja i nastavnika fizike se odnose na:
 
• neopremljenost kabineta fizike,
• organiziranje natjecanja iz fizike,
• produženu nastavu za učenike koji su upućeni na popravni ispit.

Održan sastanak aktiva nastavnika hrvatskog jezika srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije

Krajem kolovoza i početkom rujna 2019. godine dr. sc. Sanela Popović, prof. hrvatskog jezika i književnosti, savjetnica za hrvatski jezik – vanjski suradnik Zavoda za odgoj i obrazovanje, održala je u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Hercegobsanskoj županiji sastanke stručnih aktiva za sve nastavnike srednjih škola.

Dnevni red sastanaka stručnih aktiva je obuhvaćao sljedeće:

 1. Ulazna anketa
 2. Pripremanje za nastavni proces - zadaće i iskustva
 3. Ocjenjivanje u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti: Pravilnici o ocjenjivanju, kriteriji, elementi i načini ocjenjivanja, bilješke i rešetka ocjenjivanja, grupni rad, projekti, lektire, školske pismene zadaće, vježbe i zaključno ocjenjivanje.
 4. Interaktivna osvježenja u nastavi hrvatskoga jezika - primjeri
 5. Pitanja i prijedlozi

U vezi s prvom točkom - Ulazna anketa, sudionicima aktiva podijeljena je anketa kojom su se anonimno ispitale dokimološke prakse u nastavi hrvatskoga jezika u srednjim školama. Dobiveni rezultati ankete služit će isključivo u svrhu istraživanja i daljnjih analiza i unapređenja primjene dokimološke prakse u nastavi hrvatskog jezika.

U vezi s drugom točkom - Pripremanje za nastavni proces-zadaće i iskustva, sudionici aktiva upoznati su s elementima nadzora kad je u pitanju planiranje i programiranje nastavnog procesa. Od nastavnika hrvatskoga jezika očekuje se da imaju godišnji plan i program koji je zbog sličnih obrazaca dijelom i izvedbeni i nastavne pripreme za svaki tip nastavnog sata (obrada novog gradiva, ponavljanje i usustavljivanje, sat provjere učeničkih postignuća, kombinirani sat,..). Pored općih podataka, sudionicima je istaknuto kako nastavna priprema mora sadržavati cilj nastavnog sata (jedna do dvije rečenice s opisom očekivanih učeničkih postignuća).

Cilj nastavnog sata se treba detaljno razraditi kroz zadaće: obrazovne, odgojne i funkcionalne. Svim sudionicima aktiva savjetnica je elektroničkom poštom poslala primjer obrasca nastavne pripreme za hrvatski jezik i cjelovitog godišnjeg izvedbenog nastavnog plana i programa koji sadrži nastavne jedinice, ključne pojmove, obrazovna postignuća, ciljeve nastavnog sata kao i prostor za napomene za moguće korekcije poučavanja, te tablice praćenja i vrednovanja projekta.

U ovom dijelu stručnih aktiva savjetnica je prezentirala što savjetnici nadziru u nastavi hrvatskog jezika u srednjim školama, a osobito:

 • izvedbeni nastavni plan i program;
 • nastavne pripreme i njihov sadržaj (opći podatci, ciljevi sata, artikulacija nastavnog sata, unutarpredmetna i međupredmetna korelacija);
 • donose li na nastavnici kriterije ocjenjivanja s elementima njihova praćenja na stručnim aktivima;
 • revidiraju li nastavnici ciljeve nastave redovito, a sukladno nastavnom planu i programu;
 • uspostavljaju li se učinkoviti, jednostavni načini evidentiranja praćenja i vrednovanja učenika;
 • postoje li dogovorene tablice praga prolaznosti za pismene provjere znanja;
 • planiraju li se usmene provjere-kartice, tablice, razine pitanja;
 • jesu li donesene alternativne metode provjere na stručnim aktivima.

Savjetnica dr. sc. Sanela Popović, sudionicima je jasno objasnila prethodno navedene stavke i prezentirala pomoću PowerPoint prezentacije.

U vezi s trećom točkom - Ocjenjivanje u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti, savjetnica je naglasila kako je bitno provoditi različite načine provjere učenika poput:

 • pismena provjera znanja: kratke pisane provjere do 15 minuta, pisane provjere dulje od 15 minuta, školske pismene zadaće, ocjena ispravka školske pismene zadaće, uporaba korekturnih znakova;
 • usmena provjera znanja: potreba planiranja usmenih provjera, trajanje usmenih provjera, odrednice vrednovanja usmenih odgovora;
 • alternativni načini provjere znanja: grupni rad, projekt,...

Radionički oblik rada savjetnica je provela na sastanku aktiva nastavnika hrvatskog jezika u Livnu u kojemu su nastavnici popisali koje elemente ocjenjivanja koje koriste u nastavi hrvatskog jezika te ih usporedili s odredbama navedenog Pravilnika o ocjenjivanju. Nakon toga su sačinili popis od pet primjerenih elemenata ocjenjivanja koje će kao predložak koristiti prilikom dogovora na stručnim aktivima u svojim školama pazeći pri tom da se terminološki ne podudaraju načini provjere i elementi ocjenjivanja.

Primjereni elementi ocjenjivanja iz hrvatskoga jezika su:

 1. Pisano izražavanje, usmeno izražavanje, lektira i aktivnost.
 2. Književnost, jezik, izražavanje i stvaranje, lektira i aktivnost.
 3. Usvojenost nastavnog sadržaja, usmeno izražavanje, pisano izražavanje, kreativnost u primjeni, aktivnost i motivacija.

Ovo su samo primjeri elemenata ocjenjivanja, a nastavnici u dogovoru sa svojim aktivima mogu odabrati različite primjerene kombinacije. Važno je da navedeni elementi pokrivaju sva područja nastave hrvatskog jezika, da su globalni i da ih je moguće je u prostoru za bilješke specifično navesti pod element. Primjer: ocjena domaće zadaće unosi se u usmeno izražavanje, a to se navodi u bilješkama ako je zadaća usmeno provjeravana.

Analizom rezultata jednog pitanja ankete pokazalo se da nastavnici u praksi koriste različite elemente ocjenjivanja od kojih neki nisu elementi ocjenjivanja nego dijelovi elementa ili načini provjere. U nastavku navodimo sve elemente koje su nastavnici upisali, a koje je savjetnica Popović istaknula kako nastavnici koriste u praksi, a to su: usvojenost nastavnog sadržaja, primjena gradiva, pismenost, govor, aktivnost, književnost, gramatika, pismena zadaća, pismena provjera znanja, odnos prema radu, krasnoslov, lektira, jezik, kontrolni rad, pismeni test, pravopis, medijska kultura, kreativno pisanje i školski uradak.

Savjetnica je prisutne članove aktiva upoznala s potrebom izrade popisa obveznih i izbornih lektira za svaki razred.

U vezi s četvrtom točkom dnevnog reda - Interaktivna osvježenja u nastavi hrvatskoga jezika, savjetnica je nastavnike upoznala s programom Tarsia, u kojemu mogu izrađivati slagalice sadržaja s izravnom korelacijom s nastavom matematike i informatike i dubokom unutarpredmetnom korelacijom. Tarsiju izrađuju učenici i nastavnici, a program je jednostavan i besplatan. Dobro organiziran nastavnik može učenike motivirati na rad i višestruko učenje i razvijanje kreativnosti upotrebom ovog programa. Na samom kraju nastavnici su preko aplikacije Kahoot, rabeći svoje mobilne telefone sudjelovali u kvizu. Kahoot, koji je također besplatna platforma koja omogućuje višestruko učenje, suradnju, usustavljivanje nastavnog gradiva, kreiranje zabavne i zanimljive nastave. Sudionicima aktiva je zorno putem prezentacije na zidu i na pametnoj ploči prikazan način uporabe Tarsije i Kahoot aplikacije te su im dane upute za korištenje i primjeri uporabe u nastavi hrvatskoga jezika.

U vezi s petom točkom - Pitanja i prijedlozi, članovi stručnog aktiva nastavnika hrvatskog jezika su iskazali potrebu za daljom edukacijom i ujednačavanjem nastavnih praksi u pisanju školskih pisanih zadaća, autonomiji nastavnika u realizaciji nastavnog plana i programa i donošenju nastavnih planova i programa za hrvatski jezik u strukovnim školama.

Nastavnici su istaknuli kako je nužno nadopuniti listu odobrenih udžbenika i priručnika za nastavnike.

Sastanci stručnih aktiva nastavnika hrvatskog jezika srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije završili su s iznimno pozitivnim utiscima prisutnih članova, zahvalama i preporukama za buduću aktivnu suradnju sa savjetnicom dr. sc. Sanelom Popović.

Savjetnici se ovim putem srdačno zahvaljujemo na njenom nesebičnom dijeljenju stručnih kompetencija, znanja i iskustva u odgojno-obrazovnom radu.SANELA

Zaključci sastanka stručnih aktiva učitelja i nastavnika likovne kulture i likovne umjetnosti ŽZH

Dana 29. kolovoza 2019. godine s početkom u 9.00 sati u Prvoj osnovnoj školi u Širokom Brijegu mr. art. Marijana Pažin-Ivešić, savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost - vanjski suradnik Zavoda za odgoj i obrazovanje, održala je sastanak stručnog aktiva likovne kulture i likovne umjetnosti za učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke. 
Dnevni red sastanka stručnih aktiva je obuhvaćao sljedeće: 
    • Realizacija Nastavnog plana i programa
    • Izborna nastava i likovne sekcije
    • Kreativni pristup u nastavnom procesu
    • Pitanja i prijedlozi
U vezi s prvom točkom Realizacija Nastavnog plana i programa iznesene su blage izmjene pri popunjavanju pedagoške dokumentacije za osnovne škole ŽZH. Savjetnica mr. art. Marijana Pažin Ivešić je prisutnima članovima istaknula kako se godišnji (izvedbeni) nastavni plan od ove školske 2019./2020. godine piše na posebne obrasce, koje će nadležno Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH ravnateljima svih osnovnih škola blagovremeno dostaviti. 
Godišnji izvedbeni plan učitelji i nastavnici trebaju detaljno razraditi po mjesecima što znači kako nije potrebno da rade mjesečne nastavne planove. Nastavnici srednjih škola ŽZH već su koristili posebne obrasce za Godišnji nastavni plan, pa će isti nastaviti koristiti i u ovoj školskoj godini. Učiteljima i nastavnicima je skrenuta pažnja na pisanje dnevnih priprema koje je potrebno da usklade s njihovim individualiziranim potrebama te otipkaju s naznačenim ciljevima, zadacima i metodama rada, a osobito pri savjetodavnom uvidu savjetnice na nastavni sat. Prisutnim članovima stručnih aktiva likovne kulture i umjetnosti su pročitani pojedini članci Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ŽZH (čl. 3. Načini, postupci i elementi vrednovanja, te čl. 6. Način provjeravanja i ocjenjivanja), na koje posebice trebaju obratiti pozornost pri popunjavanju elemenata ocjenjivanja u pedagoškoj dokumentaciji. 
Naznačeno je da elemente ocjenjivanja određenoga nastavnog predmeta te načine i postupke njihova vrednovanja izrađuju učitelji i nastavnici istoga nastavnoga predmeta, za svaku školsku godinu na stručnim aktivima prije početka nastavne godine. Navedeno je još da se formativno vrednovanje (referati, kratke provjere znanja, vježbe) pišu u bilješke imenika (čl.5. Predmet upisa). 
Nazočnim članovima stručnih aktiva likovne kulture i umjetnosti savjetovano je da elemente ocjenjivanja, osim u imenik, evidentiraju i u bilježnice Stručnih aktiva. 
Predloženi elementi za likovnu kulturu u osnovnoj školi su: 
     1. Praktična i kreativna primjena usvojenog gradiva 
     2. Sveukupnost nastavnih sadržaja 
     3. Odgojni učinci rada.
Predloženi elementi za likovnu umjetnost u srednjoj školi su: 
    1. Usmeno izražavanje 
    2. Pismeno izražavanje
    3. Aktivnost – po potrebi
U vezi s drugom točkom Izborna nastava i likovne sekcije učiteljima i nastavnicima je savjetovano da vode evidenciju kreativnog rada s djecom, a osobito likovnih sekcija, koje obuhvaćaju: nagrade, radionice i projekte u posebnim bilježnicama likovnih sekcija i Stručnog aktiva škole. Potrebno je izraditi Godišnji plan rada likovnih sekcija te popis učenika koji sudjeluju u njoj. Također, Godišnji nastavni plan i program rada izborne nastave trebali bi imati i nastavnici Likovne umjetnosti srednjih škola ŽZH. 
U vezi s trećom točkom Kreativni pristup u nastavnom procesu raspravljalo se o tome kako uskladiti teorijsku nastavu s praktičnim radom u nastavi likovne kulture osnovnih škola. Doneseni su zaključci kako je potrebno djeci predočiti vizualni predložak (fotografija, reprodukcija, završni učenički radovi, skulpture itd.), ograničiti ga na pojašnjavanje sadržaja, a ne dopustiti kopiranje istog, jer se time narušava dječja sloboda i kreativnost. Potrebno je kod učenika produbiti želju za ostavljanjem vlastitog pečata u radovima, jedinstvenog i unikatnog, a s druge strane zatomiti onu za kopiranjem, uzimanjem tuđih ideja ili gotovih predložaka, što danas više nije rijetkost.
U vezi s četvrtom točkom Pitanja i prijedlozi, prisutnima je savjetovano da obavezno sva svoja usavršavanja, nagrade i priznanja, kopiraju i prilože u svoj dosje u školi u kojoj rade. Savjetnica će nakon savjetodavnog uvida to svakako istaknuti u Nalazu.
Većina nazočnih učitelja i nastavnika se osvrnula na probleme realizacije Nastavnog plana i programa zbog premale satnice likovne kulture u osnovnoj i likovne umjetnosti u srednjoj školi. Učitelji i nastavnici su se složili da je 1 sat tjedno nedovoljan za realizaciju nastavnog programa.  Najčešće samoinicijativno produljuju tu satnicu kroz likovne sekcije, dok pojedini još uvijek traže od učenika da radove dovršavaju kod kuće, a neki održavaju blok sate svaka dva tjedna. Osvrnuli su se i na veliku normu koju moraju ispuniti, 22 nastavna sata, što je ponekad neizvedivo jer rade u više škola, u kojima sve druge obaveze moraju ispuniti. Učitelji i nastavnici su se složili da bi sati likovne sekcije uvršteni u nastavnikovu normu uvelike olakšali održavanje sata likovne kulture i likovne umjetnosti, a time boljeg i cjelovitijeg ostvarivanja Nastavnog plana i programa.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com