Održana pilot-obuka mentora praktične nastave u tvrtkama u ŽZH

Pilot-obuka mentora praktične nastave u tvrtkama u Županiji Zapadnohercegovačkoj u organizaciji Fondacije Helvetas Moja Budućnost i Zavoda za odgoj i obrazovanje, održana je od 30. studenoga do 2. prosinca 2020. godine u Hotelu Park u Širokom Brijegu te 3. i 4. prosinca 2020. godine online putem, kada je obuka završena. 

Tijekom pilot-obuke mentora praktične nastave učenika strukovnih škola u poslovnim subjektima u Županiji Zapadnohercegovačkoj, fokus je na interaktivnom radu i vježbama kroz koje sudionici dolaze do odgovora na pitanja kao što su vještine za postizanje uspjeha na radnom mjestu, kritičkog mišljenja i kako učenici net generacija stječu znanja. Na radionicama su obrađena moguća rješenja problema u radu sa adolescentima te neophodnost mentorske podrške razvoju motivacije i timskom radu.

Također, sudionici su imali prigodu pobliže se upoznati s planiranjem praktične nastave, organiziranjem i realizacijom rada u poduzeću te praćenjem postignuća učenika. Kroz brojne vježbe sudionici će moći planirati rad s učenicina na dnevnoj i mjesečnoj razini, primjenjivati različite metode i oblike rada u praktičnoj nastavi, pratiti rad i postignuća učenika te predložiti ocjenu.

Obuku su održali treneri: Enisa Gološ, Amela Medar, Gracijela Marijanović i Boris Krešić.

Održana radionica za učitelje njemačkog jezika

Radionica namijenjena učiteljima njemačkog jezika u osnovnim školama održana je 19. studenoga 2020. godine u Širokom Brijegu. Voditeljica radionice, prof. Angela Bernadić, vanjska suradnica/savjetnica Zavoda, kroz radionicu je obradila osnovnu problematiku praćenja, vrjednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika tijekom nastave. Evaluaciju, učitelji i učiteljice većinom sprovode individualno osmišljenim provjerama znanja, kojim se dijagnosticira postignuto znanje kod učenika i te spoznaje o usvojenim vještinama i sposobnostima učenika koriste se za daljnje djelovanje učitelja i učiteljica u nastavi. Sudionici radionice bavili su se pitanjima ocjenjivanja na temelju primjera iz stvarne nastave. Naglašeno je i da je kreiranje testova zahtjevan i težak posao koji iziskuje objektivnost prije svega, a potom i sljedeće metrijske karakteristike: valjanost, pouzdanost, osjetljivost, transparentnost, praktičnost, autentičnost, kao i utjecaj na nastavu. Teme radionice su bile i opisno i brojčano ocjenjivanje učenika u osnovnoj školi, utvrđivanje elemenata ocjenjivanja, analiza Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika, kompatibilnost postavljenih zadataka i gradiva obrađenog tijekom nastave.

 
 
Komentar
Podijeli
 
 

Održana stručna edukacija iz povijesti

Dana 16. studenoga 2020. godine u zgradi Vlade ŽZH (Skupštinska dvorana) održana je stručna edukacija za učitelje i nastavnike povijesti, pod vodstvom dr. sc. Marije Naletilić, šefice sektora za ZJNPP-a u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Tema edukacije je bila "Organiziranje nastave povijesti utemeljene na ishodima učenja na primjeru lokalne povijesti; Tvrđave nekada i danas u Hercegovini" i pokušalo se odgovoriti na nekoliko važnih pitanja:

Što su ishodi učenja? – struktura i način definiranja

Koje su karakteristike ishoda učenja za nastavni predmet povijest?

Kako koristimo Revidiranu Bloomovu taksonomiju?

Kako ishodi učenja mijenjaju obrazovnu paradigmu?

Radionica Tvrđave nekada i danas u Hercegovini imala je za cilj pokazati na primjeru teme iz lokalne povijesti na koji način nastavnici mogu zainteresirati učenike za istraživanje i analizu izvora te razvoj kritičkog mišljenja. Krajnji nam je cilj da učenici pored činjenica mogu primijeniti stečena znanja koja će im svakako biti potrebna u daljnjem školovanju, svakodnevnom životu i budućem radu.

Edukacija iz povijesti

 

Održana stručna edukacija za asistente u nastavi

Stručnu edukaciju za asistente održala  je učiteljica Gordana Nakić, stručna savjetnica/vanjska suradnica Zavoda, 9. studenoga 2020. u OŠ „Fra Lovro Karaula“ u Livnu.

Temom „Uloga/podrška asistenta u nastavi za vrijeme pandemije COVID - 19 i nastave na daljinu“ pokušalo se odgovoriti na nekoliko važnih pitanja:
Tko su asistenti u nastavi? – zakonska regulativa
Vlastita percepcija asistenata o njihovoj ulozi u nastavnom procesu i problemi s kojima se susreću u praksi
Opće karakteristike suradnje učitelja/nastavnika i asistenata
Izazovi nastave na daljinu
Uloga/podrška asistenata tijekom nastave na daljinu.
Mnogi su autori dali odgovor na pitanje tko su asistenti u nastavi, a između ostalih, Igrić, Kobetić i Lisak (2008) koji navode kako je asistent u nastavi osoba čija je glavna zadaća "neposredna podrška učenicima s teškoćama kojom im se pomaže u uključivanju u razredni kolektiv te savladavanju socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja."
Razvidno je kako je temeljni cilj uključivanja asistenta u nastavi podrška inkluziji učenika s teškoćama u razvoju. Valja naglasiti kako je educirani asistent odgojno-obrazovni djelatnik s kompetencijama jedan od čimbenika inkluzivnog obrazovanja i jednako važna karika u odgojno-obrazovnom radu temeljenom na inkluzivnim načelima.
Potrebe djece i učenika s teškoćama u razvoju zahtijevaju sveobuhvatan, interdisciplinaran pristup koji u središte stavlja djetetove potrebe. Unutar ove perspektive, asistenti u nastavi su resursi i čimbenik kvalitete odgojno-obrazovnog procesa. U odnosu na nastavni proces asistenti su podrška učiteljima i nastavnicima u realizaciji nastavnog plana i programa te aktivnostima koje se svakodnevno odvijaju u inkluzivnom okruženju. Asistenti trebaju imati ključne pedagoške kompetencije kako bi mogli uspješno odgovoriti na zahtjeve koji se pred njih stavljaju, ali i određene osobine ličnosti kao što su empatija, tolerancija, sklonost ka radu s djecom s posebnim potrebama te spremnost na suradnju s ostalim članovima odgojno-obrazovnog sustava.
Svoju ulogu asistenti percipiraju kao regulacijsku i kompenzacijsku, usmjerenu na dostizanje što boljih akademskih postignuća učenika. Manje se vide u ulozi posrednika između djeteta i okruženja, posebice podržavanja vršnjačkih odnosa.
Zajedničko planiranje i prilagođavanje nastavnih sadržaja učitelja i asistenta, izrađivanje nastavnih materijale, itd. su primjeri dobre prakse koja bi trebala biti svakodnevno prisutna. Međutim, postoje i primjeri suradnje učitelja i asistenta koja nije usklađena s načelima inkluzivne nastave.
Problemi u praksi koji se javljaju u odnosu na nastavni proces su prije svega problem u komunikaciji tj. razmjeni informacija na razini asistent – učitelj/nastavnik i/ili ostali uposlenici škole te nejasnoće profesionalnih zadaća.
Suradnja učitelja i asistenta može se definirati kao suradničko podučavanje. Cilj ovakvog modela podučavanja jeste da svi učenici sudjeluju u školskim aktivnostima i maksimalno razviju svoje potencijale.
Moglo bi se izdvojiti nekoliko sastavnica suradničkoga poučavanja:
Zajedničko planiranje
Fleksibilnost
Dijeljenje uloga i odgovornosti
Edukacijske vještine
Kompatibilnost (usklađenost) itd.
Suradnja učitelja i asistenta u praksi raznolika i specifična za svaku pojedinu školu.
Učitelji koji su radili s djecom s teškoćama i asistenti s iskustvom imaju bolju komunikaciju i suradnju. Također, asistenti početnici bez odgovarajuće edukacije nisu upoznati sa svim aspektima rada pomoćnika i ne prepoznaju što sve podrazumijeva svakodnevni rad u učionici zbog čega češće imaju probleme u praksi.
Nastava na daljinu je nov i nepoznat izazov u kojem smo se takoreći našli preko noći. Prelazak na on-line poučavanje učiteljima je u cijelosti promijenilo način rada. Učenici s teškoćama u razvoju, u Hercegbosanskoj županiji, uspješno su uključeni u ovaj vid nastave zahvaljujući upravo podršci koji su im pružali asistenti u nastavi. Iz iskustva asistenta u nastavi koji su pružali podršku nastave na daljinu prepoznati su različiti načini pružanja podrške.
Uspostava komunikacije, nakon što je u ožujku prekinut nastavni proces, izuzetno je važna za sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa bez obzira putem kojeg medija će se ona uspostaviti (telefon, SMS – a, milom, video pozivima itd.).
Za vrijeme pandemije COVID-19 bilo je izuzetno važno da se komunikacija s učenikom što prije uspostavi, kako bi učenik održao sigurnost i motivaciju. Asistent i učenik uvijek izgrade svoj način komunikacije u kojoj se oni najbolje razumiju zbog čega je njihov ponovni kontakt bio izuzetno važan.
Kako bi dao podršku učeniku tijekom on-line nastave asistent mora poznavati komunikacijske medije kojima učenik raspolaže te sadržaj, aktivnosti i zadatke koje učenik treba obraditi. Asistent može biti uključen u virtualnu učionicu, slati materijale putem e-maila, društvenih mreža itd.
Znamo da su u praksi asistenti imali različite situacije i morali im se prilagoditi.
Pružanje podrške u učenju na daljinu je zahtjevan zadatak koji ovisi o potrebama učenika i medijsko-komunikacijskim mogućnostima putem kojih asistent usmjerava rad učenika.
Pružanje podrške učenicima s teškoćama u razvoju za vrijeme on-line nastave podrazumijeva:
svakodnevnu suradnju s učiteljem na pripremanju materijala
svakodnevnu komunikaciju s učenikom koja podrazumijeva praćenje nastavnih sadržaja, pomoć u rješavanju domaće zadaće i podsjećanje na rok za slanje zadaće, i sl.
komunikaciju s roditeljima i tehničku podršku ukoliko im je potrebna pri instalaciji i korištenju aplikacija
podrška pri korištenju dodatnih sredstava komuniciranja (e-mail, Viber, Wats App, itd.)
Asistenti mogu i trebaju biti uključeni u virtualne učionice u kojima imaju uvid u sadržaje koje kreiraju učitelji/nastavnici.
 
 

Održana DACUM radionica za mentore praktične nastave u poslovnim subjektima

DACUM 3

Dana 5. studenoga 2020. godine u Hotelu Park u Širokom Brijegu je održana DACUM radionica za mentore praktične nastave u poslovnim subjektima. Na uvodnom predavanju i radionici se govorilo o ulozi i odgovornosti mentora – radnih procesa, dužnosti i zadataka u svrhe prilagodbe postojećeg programa obuke mentora aktualnim okolnostima u ŽZH.

Na radionici koju je vodio Eldin Sarajlić iz Fondacije Helvetas Moja Budućnost sudjelovali su  predstavnici FEAL-a, KS Tueren d.o.o., I-Form, d.o.o. TT Kabeli iz Širokog Brijega, Srednje strukovne škole iz Širokog Brijega te Vokela d.o.o. i Svadbenog salona Bugašić iz Posušja. 

Također, na radionici su sudjelovali Mirjana Kvesić iz J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje i Mario Mikulić, pomoćnik ministrice u MOZKŠ ŽZH.  

Pilot-obuka će se u suradnji sa srednjim strukovnim školama i odabranim tvrtkama, a uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost održati 30. studenoga, 1. prosinca i 2. prosinca 2020. godine u Hotelu Park u Širokom Brijegu.

DACUMDACUM4DACUM 2

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2021 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.