Održan Stručni skup za vjeroučitelje i susret biskupa dr. Petra Palića s ministrima i ravnateljima škola

Katehetski ured u Mostaru, u suradnji sa županijskim ministarstvima obrazovanja i Zavodima za odgoj i obrazovanje (školstvo) na prostoru hercegovačkih biskupija organizirao je 2. travnja Stručni skup za vjeroučitelje, na kojemu je sudjelovalo 127 vjeroučitelja i 3. travnja Okrugli stol i susret biskupa dr. Petra Palića s ministrima i ravnateljima škola, na kojemu je nazočilo 53 ravnatelja ili njihovih pomoćnika te Ante Tadić, ministar i Marin Tadić, pomoćnik ministra u HBŽ, Mario Mikulić, pomoćnik ministra u ŽZH, Nikša Matijić, glavni prosvjetni inspektor i Marija Jurić, stručna savjetnica u ministarstvu obrazovanja HNŽ, Ana Čerkez, stručna savjetnica u Zavodu za odgoj i obrazovanje ŽZH, Željko Ćorić, ravnatelj i Željko Bušić, savjetnik u Zavodu za školstvo Mostar.

Na oba susreta tematizirani su aktualni procesi kurikulne reforme koja se provodi u našim županijama, osobito s obzirom na nastavni predmet Katoličkoga vjeronauka, njegovo mjesto i odgojno-obrazovna uloga u Školskom kurikulu. Kako su prošle godine obrađena osnovna pitanja vjeronauka u školi, na ovome stručnom skupu razmatrana su temeljna polazišta i načela suodnosa Katoličkoga vjeronauka s drugim nastavnim predmetima, njihova znanstvena i obrazovna posebnost, i ujedno njihova interdisciplinarna povezanost i suradnja u cjelini Školskoga kurikuluma.
Prvo predavanje s naslovom Suodnos religije (teologije) i znanosti, vjere i razuma u novom Kurikulu Katoličkoga vjeronauka u školi održao je biskup dr. Petar Palić. Polazeći od tvrdnje pape Ivana Pavla II. u enciklici Fides et ratio: “Vjera i razum su poput dva krila kojima se ljudski duh uzdiže prema razmatranju istine”, upozorio je na neke suvremene opasnosti da se ljudska spoznaja i znanje reduciraju na iskustveno, eksperimentalno, prirodo-znanstveno znanje i suvremene tehnologije, i da se time zanemaruje druga bitna odrednica čovjeka kao razumnoga, duhovnoga, slobodnoga i moralnoga bića, odnosno područje čovjekove vjere i povjerenja. Posebno je naglasio kršćansko shvaćanje čovjeka kao Božje slike, kao razumne i slobodne osobe koja u svjetlu kršćanske Objave, osobito u Isusu Kristu dosiže svoj vrhunac i puninu, pa vjeronauk u školi obuhvaća razumsku spoznaju i Objavu, razum i vjeru kao dva krila razmatranja i spoznaje istine, stupajući u dijalog sa znanjima drugih nastavnih predmeta, potičući među njima dijalog i suradnju kako bi se “zatvorio krug” ljudskoga znanja i spoznaje. O važnosti interdisciplinarne suradnje vjeronauka s drugim nastavnim predmetima na području kulture, govorio je dr. don Ante Pavlović, u temi Korelacijski suodnos kršćanske vjere i kulture u odgojno-obrazovnim načelima i ciljevima Katoličkoga vjeronauka u školi. Polazeći od različitog shvaćanja pojma kulture, njezinih obilježja te mnoštva definicija, sažeo je shvaćanje kulture kao skup najvažnijih iznašašća ljudskoga duha (klasična, humanistička, moderna…), kao skup vitalnih očitovanja pojedinih naroda i skupina (antropološka, egzistencijalna, narodna…) te kao globalni sustav koji obuhvaća sve oblike društvenoga i humanističkoga izričaja, kao i izričaja specifičnih područja (znanost, religija, umjetnost, šport). Naglasio je crkveno shvaćanje kulture kao dinamične, kreativne i promjenjive stvarnosti koja označava “sve ono čime čovjek izgrađuje i razvija mnogostruke duševne i tjelesne darove te nastoji da spoznajom i radom sebi podvrgne svijet; čini sve čovječnijim društveni život, i to u obitelji kao i cijelom građanskom društvu, moralnim napretkom i napretkom institucija; konačno, tijekom vremena izražava, priopćava čuva u svojim djelima velika duhovna iskustva i težnje da služe napretku mnogih, dapače i cijelom čovječanstvu” (GS, 539). Budući da je kultura i religiozna stvarnost te sastavni dio identiteta svake osobe i naroda, Katolički vjeronauk povezuje vjeru i kulturu te nastoji da Evanđelje dopre do samoga srca kulture, kako bi u susretu, dijalogu i kritičkoj prosudbi kulture pridonosio izgradnji cjelovita identiteta učenika, osobito njegovih duhovnih, religijskih, moralnih, kulturnih i socijalnih uvjerenja, stavova, vrjednota i ponašanja.

Biskup dr. Petar Palić održao je isto predavanje o odnosu znanosti i teologije, vjere i razuma, ravnateljima škola. Drugo predavanje imala je doc. dr. Anita Begić, pročelnica Socijalnoga studija pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i voditeljica Caritasova Centra za obitelj, s temom Socijalno-pedagoški preventivni rad s učenicima u osnovnoj i srednjoj školi. Ona je ukazala na potrebu osnaženja socijalnog rada u školi, te ekipiranja stručne službe koja bi obuhvaćala različita područja djelovanja, od pedagoga i psihologa do logopeda i socijalnog radnika, osobito zbog gotovo svakodnevnih pojava nasilja u školi, među vršnjacima, u obiteljima, na igralištu, na internetu i društvenim mrežama, porasta broja djece koja dolaze iz disfunkcionalnih obitelji i dr., pa socijalni radnik ima posebnu zadaću u školi radi pravovremena i cjelovita pristupa rješavanja navedenih problema.

Ravnatelji su na kraju susreta posjetili i bogatu izložbu umjetnina u Galeriji Biskupijskoga centra u Mostaru. Oba su susret završila ugodnim druženjem i prigodnim domjenkom.

biskup ezgif.com webp to jpg converter

 

Održana 3. obuka učitelja i nastavnika za implementaciju kurikula

U Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu u subotu je nastavljeno održavanje obuka za implementaciju novog kurikula za učitelje i nastavnike Hercegbosanske.

Učitelji i nastavnici imali su priliku upoznati se s metodama aktivnoga učenja i korištenjem digitalnih alata u nastavi. Prezentirane su im različite metode aktivnog učenja i digitalni alati kojima se može obogatiti nastavni proces. Te dvije komponente vrlo su važne za kvalitetniji nastavni proces, jer inovativnim metodama i digitalnim alatima učitelji i nastavnici mogu odgovoriti potrebama učenika, zainteresirati ih za gradivo koje se obrađuje i pomoći im da kroz zanimljive radionice, interakciju i izazove koji im se ponude savladaju to gradivo i budu u mogućnosti primjenjivati naučeno. 

1

2

3

4

Održana 2. obuka učitelja i nastavnika za implementaciju kurikula

Dana 5. travnja u Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu održana je druga obuka iz ciklusa obuka učitelja i nastavnika Hercegbosanske županije za implementaciju kurikula. Voditelji i treneri na ovoj su obuci sudionicima predstavili vrednovanje po ishodima učenja, odnosno vrste, načine i pristupe vrednovanju prema ishodima učenja.

Upoznali su sudionike s vrednovanjem u skladu s elementima vrednovanja te im predstavili razloge i načine dijagnostičkog vrednovanja. Na ovoj obuci polaznici su mogli usvojiti kako razlikovati vrste, načine i pristupe vrednovanju, te kako planirati vrednovanje u skladu s postavljenim elementima. 

Vrednovanje prema ishodima je važno jer pruža jasnu sliku postignutih rezultata, omogućavajući bolje razumijevanje učenja. Također potiče odgovornost nastavnika i učenika, usmjeravajući ih prema konkretnim ciljevima obrazovanja. Osim toga, olakšava kontinuirano poboljšanje nastave i programa kroz konkretno praćenje postignuća učenika.

image 123650291 5

image 123650291 6

image 123650291 7

image 123650291 8

image 123650291 9

image 123650291 10

image 123650291 11

Održana edukacija "Motivacija odgojitelja za profesionalnim usavršavanjem"

Dana 4. travnja 2024. godine u Osnovnoj školi Fra Lovro Karaula u Livnu, u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, održana je edukacija za odgojitelje s područja Hercegbosanske županije na temu Motivacija odgojitelja za profesionalnim usavršavanjem. Voditeljica edukacije je bila Matilda Barać, vanjska suradnica Zavoda za predškolski odgoj.

Cilj edukacije bio je istaknuti važnost profesionalnog usavršavanja odgojitelja kao imperativa podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama. Kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem odgojitelji podižu razinu svojih individualnih i profesionalnih kompetencija te na taj način utječu na vlastitu odgojno-obrazovnu praksu i svoju implicitnu pedagogiju. Odgojitelji su kroz edukaciju mogli vidjeti koji faktori i čimbenici utječu na njihovu intrizičnu i ekstrizičnu motivaciju, te kako podržavajuće i poticajno okruženje odgojno-obrazovne ustanove može uvelike pridonijeti u podizanju i održavanju motivacije za njihovim profesionalnim razvojem.

U drugom dijelu edukacije odgojitelji su upoznati s fazama profesionalnog razvoja, te imali priliku razmijeniti iskustva vezana za održavanje motivacije s obzirom na fazu profesionalnog razvoja u kojoj se oni trenutno nalaze. Profesionalno usavršavanje odgojitelja nužno je za nadogradnju postojećih znanja, vještina i kompetencija koje odgojitelj posjeduje, kao i implementaciju novih strategija i pristupa u odgojno-obrazovnoj praksi u radu s djecom ranog i predškolskog uzrasta. Naime, kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem odgojitelji definiraju jednu novu ulogu odgojitelja koja je spremana odgovoriti izazovima koji se pred njih postavljaju u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djecom u predškolskim ustanovama.

  matilda

matilda1

matilda2

U Livnu započeo drugi ciklus obuka učitelja i nastavnika za implementaciju kurikula

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje u Livnu je započeo novi ciklus obuka učitelja i nastavnika Hercegbosanske županije za implementaciju kurikula. Obuke se organiziraju za učitelje razredne nastave koji će u školskoj 2024./2025. godini predavati prvim razredima te za sve učitelje i nastavnike predmetne nastave koji nisu obučeni.

Na prvoj u nizu obuka učiteljima i nastavnicima, koji se prvi put susreću s kurikulskom reformom, voditelji su predstavili strukturu kurikula te naglasili koje su promjene. Također, sudionici su imali priliku čuti o međupredmetnim temama, metodama aktivnog učenja, a predstavljene su im i ključne kompetencije za 21. stoljeće te način na koji su one inkorporirane. Na ovoj obuci učitelji i nastavnici upoznati su i s ishodima učenja, te povezanosti cilja s ishodima učenja.

Kao i u prethodnom ciklusu obuka, cilj je pružiti nastavnom osoblju podršku u implementaciji promjena koje slijede u učionicama, te podijeliti pozitivne prakse i iskustva koji će pomoći da odgojno-obrazovni sustav bude kvalitetniji i da odgovori potrebama učenika.

LIVNO

LIVNO1

LIVNO2

LIVNO5

LIVNO7

LIVNO6

LIVNO8

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com